Tillbaka

Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader

PelletsFörbundet Avstyrker Boverkets förslag med nedanstående motivering:

PelletsFörbundet vill inledningsvis betona en byggnads energibehov skall spegla den verkliga energianvändning byggnaden kräver för att uppnå komfortkraven i BBR. Därför är det ändå bra att det i ändringsförslaget tas hänsyn till klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um, och att detta blir styrande för byggnadens utformning. Men vi är inte tillfreds med att exempelvis personvärme, passiv solinstrålning, termisk energi via värmepumpar kan omvandlas till energinytta i fastigheten, i synnerhet eftersom detta inte kompenseras i angivna Primärenergifaktorer.

Vi använder oss av cookies. Läs mer