Stadgar

Dessa stadgar innehåller ändringar vilka antagits en första gång vid årsstämman den 27 april 2017, och vid årsstämman den 12 april 2018.

§ 1 Firma
Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som ”PelletsFörbundet”)

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen är en branschförening. Föreningen ska tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska intressen för företag som i väsentlig omfattning producerar, marknadsför och/eller säljer:

 • Pellets
 • Pelletsrelaterad förbränningsutrustning
 • Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning
 • Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Föreningen skall bedriva följande verksamhet:

 • Verka för en rationell struktur i branschen som möjliggör effektivitet och lönsamhet i alla led från råvara till konsument i ett kretsloppsanpassat samhälle.
 • Verka för utveckling av ändamålsenlig teknik avseende produktion av pellets.
 • Sammanställa och förmedla medlemmarnas syn på frågor av betydelse för branschens utveckling.
 • Kvalitetsmärkning av relevanta produkter (PF- märkt pellets och PF – märkta installatörer, anläggningar och produkter).
 • Tillvarata medlemmarnas marknadsintresse.
 • Marknadsföringshjälp och kartläggning.
 • Verka för tryggt konsumentskydd till slutkund, samt ge kunden en helhetslösning när det gäller effektivisering och miljö.
 • Representera medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer samt verka för ett internationellt samarbete inom verksamhetsområdet.
 • I övrigt verka för gott samarbete i branschen, medlemmarnas intressen och annan därmed förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningen ska inte handlägga frågor som rör relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare.

§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Medlemskap & Inträde
Som medlem i föreningen kan antas företag enligt 2§ och som ansluter sig till föreningens stadgar samt bidrar till att förverkliga föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser. Ansökan om inträde ska skriftligen inges till styrelsen. Styrelsen fattar beslut om antagande av medlem. Medlemskap indelas i sex kategorier:

 • Kat.1 – Företag som i väsentlig omfattning producerar, marknadsför och/eller säljer pellets.
 • Kat. 2 – Företag som i väsentlig omfattning producerar, integrerar, marknadsför och/eller säljer pelletsrelaterad förbränningsutrustning eller annan relevant utrustning för användning av pellets.
 • Kat. 3 – Företag som är återförsäljare eller transportörer av pellets.
 • Kat. 4 – Återförsäljare, installatörer, skorstensfejare och serviceföretag som jobbar med pelletsrelaterad utrustning
 • Kat. 5 – Forskningsinstitutioner, branschorganisationer och andra intressenter som önskar medlemskap.
 • Kat. 6 – Övriga medlemskap, stödjande medlemskap där enskilda privatpersoner som vill ha medlemsbrev, tillträde till konferenser etc.

§ 5 Medlems åliggande
Alla medlemmar är skyldiga att betala de stadgeenliga och av föreningsstämma fastställda insatserna och avgifterna via plus- eller bankgiro samt att även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Avgång
Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av räkenskapsår, vilket infaller näst efter sex månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången. Medlem som utträtt är skyldig att erlägga medlemsavgift för hela det räkenskapsår under vilket medlemskapet upphör, den av stämman beslutade medlemsavgift och fast och rörlig serviceavgift. För hela det året som medlemskapet gäller.

§ 7 Uteslutning
På enhälligt förslag av styrelsen äger föreningsstämman rätt att utesluta medlem om beslutet biträdes av minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar. Medlem vars medlemskap diskuteras får ej delta i sådant beslut i styrelsen eller på föreningsstämma. Uppstår fråga om uteslutning av medlem ska detta angivas i kallelse till styrelse respektive stämma.

§ 8 Insats & medlemsavgift
Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 500 kronor. Insatsen erlägges vid erhållande av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så stadgar.

§ 9 Samtliga medlemmar erlägger en fast serviceavgift.
Serviceavgiftens storlek beror på vilken kategori medlem tillhör och fastställs på föreningsstämma för påföljande verksamhetsår (kalenderår). Föreningsstämman får även besluta att medlem skall erlägga rörlig serviceavgift. Vid fastställande av rörlig och fast serviceavgift äger varje medlemskategori vetorätt att med majoritet inom sin egen kategori att anta eller förkasta avgiftsförslag till serviceavgift, som styrelsen eller styrelsemedlem ska framlägga. För medlemskategori i (4 §) erläggs en rörlig serviceavgift om såld årsvolym överstiger 5 000 ton pellets. Den rörliga serviceavgiften för medlemskategori I kan inte överstiga 5 prisbasbelopp.

§ 10 Föreningens organ
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som väljer styrelse. Föreningsstämman utser föreningens revisorer. Styrelsen äger rätt att vid behov tillsätta ett budgetberedningsutskott bestående av en representant från resp. medlemskategori.

§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 01-01 till 12-31. (kalenderår).

§ 12 Årsredovisning
Styrelsen ska senast sex veckor före stämma lämna årsredovisningen till revisorerna.

Årsredovisning skall finnas tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före stämma.

§ 13 Föreningsstämma
Föreningsstämma skall årligen hållas senast fem månader efter verksamhetsårets utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Extra föreningsstämma ska hållas då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar för visst angivet ändamål skriftligen begärt detta. Begärs extra föreningsstämma är styrelsen skyldig att utlysa densamma inom fjorton dagar efter det att begäran inkommit till styrelsen.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna
 12. Val av ledamöter i styrelsen samt suppleanter
 13. Val av styrelseordförande bland styrelsens ledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av Medlemsavgifter
 17. Av styrelsen hänskjutna ärenden

§ 14 Kallelse och andra meddelanden
Skriftlig kallelse per post till föreningsstämma, föredragningslista och valberedningens förslag skall avsändas till medlemmarna tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie stämma och extra stämma. Då kallelse till stämman utgått skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom. Övriga meddelanden till föreningens medlemmar sker via post, fax eller e-post.

§ 15 Motioner
Önskar medlem få viss fråga upptagen på föreningsstämma skall frågan skriftligen anmälas till styrelsen minst fyra veckor före stämman och det åligger styrelsen att omedelbart underrätta medlemmarna om därav föranlett tillägg i föredragningslistan.

§ 16 Rösträtt
Röstberättigad vid föreningsstämma är medlem, som vid tidpunkten för stämman fullgjort sina skyldigheter till föreningen. Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten. Dock får ingen vid samma stämma rösta för mer än det medlemskap vederbörande normalt företräder och ytterligare ett på grund av fullmakt. För giltigt beslut på stämman krävs enkel majoritet av de röstande, utom i frågorna i § 20 och 21. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Vid fastställande av rörlig och fast serviceavgift äger varje medlemskategori vetorätt att med majoritet inom sin egen kategori att anta eller förkasta avgiftsförslag till serviceavgift, som styrelsen eller styrelsemedlem ska framlägga (§ 9).

§ 17 Styrelse och förvaltning
Styrelsen är föreningens förvaltande organ och handhar föreningens angelägenheter. Styrelsen skall bestå av minst sju och högst nio ledamöter samt minst två till högst fyra suppleanter. Styrelsen ska ha minst en ledamot från varje medlemskategori. Mandattiden för styrelsemedlemmar är två år. Styrelsens medlemmar väljs saxat, det vill säga att endast halva styrelsen kan bytas ut på varje stämma.

Ordförande som utses bland styrelsemedlemmarna och suppleanter väljs alltid på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen har därutöver möjlighet att utse högst två adjungerade ledamöter till styrelsearbetet. Adjungerad har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt i likhet med suppleant, men rösträtt endast då styrelsen ej är fulltalig av ordinarie och suppleanter. Styrelsen ska redovisa gjorda val av adjungerad ledamot vid varje årsstämma. Inom styrelsen har varje ledamot en röst och vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller minst två styrelseledamöter gjort framställan därom. Kallelse med föredragningslista skall tillställas styrelseledamöterna i så god tid före sammanträdet som omständigheterna medger. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträdet och justeras av tjänstgörande ordförande jämte ytterligare två därtill vid sammanträdet utsedda styrelseledamöter. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen även av den eller de som styrelsen därtill utser.

§ 18. Vinst
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 19 Revision
Granskning av föreningens räkenskaper samt förvaltning i övrigt väljs årligen på föreningsstämman två revisorer varav minst en skall vara godkänd. Föreningens räkenskapsår är kalenderår och styrelsen är skyldig att senast sex veckor före stämman avlämna föregående kalenderårs räkenskaper jämte förvaltningsberättelse och därtill hörande handlingar till revisorerna.

Senast tre veckor före stämma ska revisionerna avge revisionsberättelsen.

§ 20 Valberedning
Valberedning väljs av stämman och består av tre ledamöter, varav stämman utser en till sammankallande. Mandattiden är tre år. (rullande valberedning)

§ 21 Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar skall göras i god tid innan ordinarie föreningsstämma och samtliga medlemmarna skall skriftligen i samband med kallelsen underrättas om förslagen. För ändring av stadgar fordras antingen att samtliga närvarande medlemmar ger ett enigt beslut eller beslut på två på varandra följande stämmor varvid beslutet på andra stämman skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande eller den större majoritet som krävs enligt lagstiftningen. Mellan stämmorna skall förflyta minst två månader.

§ 22 Tvist
Tvist mellan föreningen och medlem må ej dragas inför domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt lag.

§ 23 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kräver beslut av två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. För giltigt beslut krävs att vid den senare av dessa två stämmor minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar biträder förslaget. Vid upplösning av föreningen skall dess tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till i vilken mån de bidragit med medlen, efter det att medlemmars eventuella fordringar på föreningen reglerats.

Dessa stadgar träder i kraft fr o m 12 april 2018.

Vi använder oss av cookies. Läs mer