Kvalitet

Medlemmarna i PelletsFörbundet producerar pellets med kvalitet enligt standard SS-EN ISO 17225-2:2021 Träpellets. Standarden ställer krav på bland annat ask- och fuktinnehåll samt asksmältpunkt.

Genom att kontinuerligt under produktionsprocessens gång ta prover på pelletsen garanteras en jämn och hög produktkvalitet. Då pelletsanvändningen ökar starkt även ute i Europa ställs krav på gemensamma standarder.

Standarder för Fasta Bränslen

Idag finns det en stor efterfrågan på förnybar energi. Allt fler aktörer övergår från fossila bränslen till förnybara bränslen. Till förnybara bränslen räknas fasta biobränslen, som pellets eller flis men även återvunna bränslen som brännbart avfall från hushåll och industri. I denna omställning spelar standardisering en viktig roll för att underlätta handel och användning av fasta bränslen samt för att minska de risker som kan uppkomma vid användning och hantering av dessa bränsletyper.

Inom EU vill man öka andelen förnybara bränslen för att minska utsläppen av koldioxid och därmed förhindra en ökad växthuseffekt. Det svenska målet för andelen förnybara bränslen för år 2020 är hela 50 %.

Sverige leder sedan 10 år tillbaka både det europeiska och globala arbetet med standarder för fasta biobränslen. Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen.

Certifieringssystemet ENplus®

EN_SiteLive

ENplus® är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets. Från produktion till leverans garanterar vi kvalitet och motverkar bedrägerier genom hela leverantörskedjan.

ENplus® drivs som ett certifieringssystem med tredjepart. Med det uttrycket menas att ett totalt oberoende garanteras. Det betyder att efterlevnad kontrolleras av ackrediterade organisationer, vidare betyder det att utveckling och uppdateringar av våra krav skapas under totalt oberoende. I korthet betyder det att pelletskvalitet är det yttersta målet och det som räknas.

Svebio är National Promoting Association till ENplus®, i samarbete med PelletsFörbundet. Svebio är alltså en representant i Sverige för certifieringssystemet ENplus®. Svebio har tillsammans med European Pellets Council arrangerat utbildningstillfällen för kvalitetsansvariga hos certifierade pelletsproducenter och distributörer. En ny handbok för ENplus finns tillgänglig på engelska och kommer under 2023 att publiceras även på svenska.

Vi använder oss av cookies. Läs mer