Forskning

Pellets är ett bekvämt och förnybart biobränsle med hög förädlingsgrad. Våra medlemmar bidrar till FoU och vårt deltagande i olika forskningsprojekt banar vägen för ännu mer nöjda kunder och användare.

PELS-projektet

PELS-projektet var en fortsättning på Pelletplattformen I & II och finansierades liksom tidigare av PelletsFörbundet, SLU och Energimyndigheten. Programmet var ett samarbete mellan PelletsFörbundet via dess medlemsföretag, teknikleverantörer och forskare via Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vid inst. för Biomassatekologi och Kemi. Programmet pågick under 3 år med start början av 2017.

Programmets inriktning:

  • Emissioner och varmgång vid lagring av pellets
  • Inverkan av pelletskvalitet på förbränningen
  • Test och verifiering av ny torkteknik. En stor del av försöken i forskningen utförs direkt i produktionen bland PF:s olika medlemsföretag runt om i landet. För mer information om Pelletplattformen och publikationer besök inst. för Biomassatekologi och kemi vi SLU . Du kan även ladda ned resultatrapporter som pdf-filer.

SAFEPELLETS

SAFEPELLETS var ett treårigt forskningsprogram med forsknings- och industripartners i Europa som syftar till att ge tekniska lösningar och kvalitetssäkring för att förebygga problem som på ett negativt sätt kan påverka industri- och slutanvändare av pellets.

Projektet pågick i tre år med start i början av 2012. Målet var att genom grundläggande och tillämpad forskning, expertnätverk samt samordnings- och stödåtgärder förebygga problem och skapa riktlinjer för säkrare produktion, transport och lagring av pellets.

Under vissa förhållanden avger träpellets brandfarliga och giftiga gaser, detta utgör ett säkerhetsproblem vid lagring av pellets. Dessa gaser består främst av VOC (Volatile Organic Compounds), CO och CO2 och frigörs i ett fenomen som kallas ”off-gassing”. Behovet av forskning och undersökningar i området finns och därför har SAFEPELLETS är ett europeisk (FP7) samarbetsprojekt bildats. SAFEPELLETS syftar till att lösa frågor som:

  • Bildande av CO, CO2 och andra flyktiga organiska föreningar (off-gassing) under lagring och transport av träpellets
  • Självuppvärmning och spontan antändning av träpellets

Projektet (2012-2014) omfattade:

  • Grundläggande och tillämpad forskning
  • Expertnätverk
  • Samordnings- och stödåtgärder för att förebygga problem
  • Forskning till förmån för särskilda grupper inom små och medelstora företag (SMF) i Sverige men även hela europeiska pelletsindustrin.

SAFEPELLETS syftar till att ge tekniska lösningar och kvalitetssäkra lagring för att förhindra och lösa problemen för industri- och konsumenter. Dessutom syftar SAFEPELLETS till att finna metoder för karakterisering av mekanismerna för off-gassing och självuppvärmning. Dessa kommer att ligga till grund för ett unikt och nytt riskbedömningförfarande för hela försörjningskedjan av träpellets.

Denna studie kommer i slutändan bidra till att skapa riktlinjer för säkrare produktion, transport och lagring av pellets, samt ett varuinformationsblad för träpellets.

Här kan du ladda ner rapporten

Övriga forskningsrapporter

Vedrök i Västerbotten- Mätningar, Beräkningar och Hälsokonsekvenser

Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl.a. partiklar, polyaromatiska kolväten (PAH) och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt. Kunskapen är dock begränsad. På uppdrag av Naturvårdsverket har därför detta projekt genomförts, med syfte att förbättra kunskapsläget.

Mätningar av vedeldningsrelaterade luftföroreningar har gjorts av IVL i fyra områden med bebyggelse av olika ålder: Vännäs, Vännäsby, Sävar och Tavleliden (villaförort i Umeå). En databas för inventerade eldstäder i Västerbotten baserat på information från sotarna har tagits fram av Umeå universitet, som också genomfört frågeundersökning om eldningsvanor. Modellberäkningar av halter och exponering har utförts av SMHI och hälsokonsekvensberäkningar har gjorts av Umeå universitet och SMHI.

Ladda ner rapporten här: Vedrök i Västerbotten- Mätningar och Hälsokonsekvenser

Vi använder oss av cookies. Läs mer