Klimat

Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin, framförallt sågspån. Pellets har ett lågt klimatavtryck. Den koldioxid som trädet fångat in under sin livstid släpps tillbaka till atmosfären när pellets förbränns. Kolatomerna i trädet har i ett cirkulärt flöde till skillnad från kolatomer i fossila bränslen från jordens inre som har ett linjärt flöde från jorden till atmosfären.

Från vår största förnybara resurs: skogen

Det kan vara på sin plats att påpeka att vi kapar ingen skog för att göra pellets. Pellets är istället en förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån.

Denna rena träråvara komprimeras under högt tryck till små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Slutprodukten har lågt klimatavtryck, är praktisk, effektiv, prisvärd och inte minst; nära till hands.

Pellets har lågt klimatavtryck vilket innebär att när pellets eldas släpps det inte ut mer koldioxid än vad trädet hade tagit upp under sin livstid. Om trädet hade fått stå kvar i skogen hade det inbundna kolet släppts ut förr eller senare då trädet dör och förmultnar. De små mängder utsläpp av fossil koldioxid som uppstår kommer från till exempel fossilt innehåll i drivmedel och el som används i transport och produktion av pellets.

För varje träd som avverkas i Sverige planteras ca 3 st nya träd. I stället för att det inbundna kolet släpps ut till ingen nytta kan man genom pellets tillgodogöra sig den inbundna energin innan kolet släpps ut samtidigt som fler träd kan planteras och fossila bränslen kan fasas ut – dubbel miljönytta med andra ord!

Bioenergi

En del tror att bioenergi inte är en lika förnybar energiform som sol och vind. Det är fel.

Bioenergin är lika mycket förnybar energi som sol, vind och vatten. Bioenergi kan ses som lagrad solenergi.

Växterna omvandlar en del av solenergin till kemiska föreningar som kan användas vid ett senare tillfälle. Däremot kan människor ibland missbruka naturen på samma sätt som somliga bryter mot lagar och begår brott. Det är viktigt att vi har regelverk eller lagstiftning, så att vi kan vara trygga i att bioenergiproduktion sker på ett hållbart sätt.

Miljöpåverkan

Trä är lagrad solenergi som materialiseras genom fotosyntes. Löv och barr tar upp koldioxiden (CO2) ur luften, tar hand om kolet (C) i koldioxiden och frigör syret (O). Detta skickas tillbaka till atmosfären. Med hjälp av vatten och mineraler ur marken bildas veden i stammen.

Trä ingår i naturens eviga kretslopp vare sig vi eldar upp det eller låter det förmultna. När vi eldar med ved tillförs inte någon ny koldioxid till atmosfären.

Den koldioxiden som frigörs när du eldar är samma mängd som växten via fotosyntes bundit. När den frigörs tas den åter upp av växterna, blir ny ved och kan eldas igen.

Det är sedan miljontals år bunden koldioxid och svavel från fossila bränslen (kol, olja och gas) som är den stora boven bakom växthuseffekten och den försurning som hotar många känsliga miljöer.

Ved är i praktiken svavelfritt. Askan från träeldning är dessutom alkalisk. Därför motverkar den försurning när den återförs till skogen.

Pelletskvalitet

Alla svenska producenter följer Svensk Standard vilket gör att man oavsett leverantör kan förvänta sig en produkt av hög kvalité. Svensk Standard definierar pelletsen egenskaper så som storlek, volymvikt, torrhalt, energiinnehåll och askhalt. Detta gör att man kan förvänta sig att pelletsen fungerar på likvärdigt sätt oavsett tillverkare.

Vi använder oss av cookies. Läs mer