Bli medlem i PelletsFörbundet

och hjälp oss att påverka villkoren för pelletsbranschen!

Bli medlem i PelletsFörbundet

Varje dag arbetar PelletsFörbundet med att stödja, stärka och stimulera pelletsbranschen. Det är vårt uppdrag. Men för att vi verkligen ska kunna göra skillnad för branschen behöver vi jobba hårt för att lyfta det som är allas vårt gemensamma intresse – pellets. Och vi behöver använda de gemensamma krafter som kännetecknar vår organsation – kunskap, samarbete och inflytande. Vår målsättning är att pellets ska få en naturlig plats i energidiskussionen!

Vad får du som medlem i PelletsFörbundet?

 • Du får du tillgång till PelletsFörbundets nätverk.
 • Du bidrar till att utveckla och ge en starkare röst åt en bransch som befinner sig i stark tillväxt.
 • Du medverkar till PelletsFörbundets omfattande forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla och stärka den svenska pelletsindustrin (Pelletsplattformen).
 • Du har möjlighet att påverka PelletsFörbundets kontinuerliga marknadsföringsarbete för att stärka varumärket pellets.
 • Pelletsindustrin är på stark tillväxt utomlands. Genom PelletsFörbundets medlemskap i den Europeiska biomassaorganisationen Bioenergy Europe kan vi påverka den internationella utvecklingen.
 • Du bidrar till att utveckla vår pris- och leveransstatistik

Vad kostar det att vara medlem i PelletsFörbundet?

PelletsFörbundets verksamhet finansieras av medlemsavgifter. Beroende på medlemskategori varierar medlemsavgifterna. I ansökningsblanketterna (pdf) nedan framgår de olika medlemsavgifterna för de olika kategorierna. Observera att den rörliga serviceavgiften baseras på ”pelletsrelaterad omsättning inom Sverige”. Styrelsen godkänner och behandlar medlemsansökningar. Det finns flera olika medlemskategorier:

Ett svar på din medlemsansökan kommer så fort som styrelsen behandlat ansökan.

Vill du veta mer om vad PelletsFörbundet står för kan du läsa mer om detta i våra stadgar.

PelletsFörbundet arbetar med att

 • Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

  Föreningen ska tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska intressen för företag som i väsentlig omfattning producerar, marknadsför och/eller säljer pellets, förbränningsutrustning och övrig utrustning för pelletsanvändning och installationsarbeten.

 • Verka för en bra branschstruktur

  Verka för en rationell struktur i branschen som möjliggör effektivitet och lönsamhet i alla led från råvara till konsument i ett kretsloppsanpassat samhälle.

 • Verka för teknikutveckling

  Utveckling av ändamålsenlig teknik avseende produktion av pellets.

 • Förmedla vår syn på branshens kärnfrågor

  Sammanställa och förmedla medlemmarnas syn på frågor av betydelse för branschens utveckling.

 • Kvalitetsmärkning

  Kvalitetsmärkning av relevanta produkter (Certifierade Installatörer, CE märkt utrustning).

 • Marknadsintresse

  Tillvarata medlemmarnas marknadsintresse. Marknadsföringshjälp och kartläggning.

 • Verka för helhetssyn på kundens behov

  Verka för tryggt konsumentskydd till slutkund, samt ge kunden en helhetslösning när det gäller effektivisering och miljö.

 • Representera pelletsbranschen mot myndigheter

  Representera medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer samt verka för ett internationellt samarbete inom verksamhetsområdet.

 • Verka för gott samarbete i pelletsbranschen

  I övrigt verka för gott samarbete i branschen, medlemmarnas intressen och annan därmed förenlig verksamhet.

Frågor på det?

Kontakta oss på kansliet så hjäper vi dig att hitta ett medlemsskap som passar just ditt företeg!

Skicka e-post

Vi använder oss av cookies. Läs mer