Tillbaka

Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

PelletsFörbundet och SBBA vill inledningsvis betona att användandet av bioenergi är den viktigaste energibäraren i landets strävan att nå ett koldioxidneutralt samhälle. Samtidigt är också näringen viktig för landets handelsbalans och skapandet av varaktiga arbetstillfällen utanför storstadsregionen. Bioenergi är en viktig resurs för såväl landet som för enskilda villaägare i krissituationer.

PelletsFörbundet och SBBA har tillsammans tagit del av Boverkets Rapport 2017:32 och anser att Boverket gjort ett bra arbete. Av de olika alternativ som Boverket har utvärderat har myndigheten valt att gå vidare med två förslag som redovisas kortfattat i rapportens sammanfattning1 , nämligen utökad anmälningsplikt och införande av skrotningspremie. Pelletsförbundet och SBBA anser att förslagen är bra och välmotiverade.

Vi använder oss av cookies. Läs mer