Tillbaka

Pelletskaminer – ett effektivt sätt att minska både el- och gasanvändningen samt eleffektbristen i Sverige

Vad händer med det så kallade småhusbidraget, förordning 2023:402, om bidrag för energieffektivisering i småhus? Länsstyrelser runt om i landet har börjat ge avslag på ansökningar om bidrag till pelletskaminer, något som går emot syftet med stödet.

Vad händer med småhusbidraget? Kommer bidraget att kunna ges till pelletskaminer? Foto: Aliona Kannesten, iStock.

Både PelletsFörbundet och Bioenergitidningen har redogjort för hur stödet tagits fram. Grunden är en förordning, (EU) 2022/1854, om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.  Förordningen tog europeiska unionens råd fram hösten 2022. EU-förordning huvudsakliga syfte är att minska behovet och efterfrågan på el och gas.

Regeringen tog därefter fram ett förslag till förordning om bidrag till energieffektivisering i småhus som gick ut på remiss i mars. sedan har förordning (2023:402) om bidrag för energieffektivisering i småhus beslutats och den 3 juli öppnade Boverket en digital tjänst där husägare kan ansöka om bidraget. Länsstyrelserna handlägger ansökningarna och fattar beslut om att godkänna eller avslå ansökningarna.

Avslag på ansökningar

I slutet av augusti började privatpersoner höra av sig och meddela att de fått avslag på sina ansökningar om bidrag till pelletskaminer, med motiveringen att pelletskaminen behöver fyllas på med pellets någon gång per dygn och därför inte uppfyller förordningens § 9: Bidrag får ges för en installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle, om anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

I förordningstexten finns ingenting om hur ofta eller sällan en anordning för uppvärmning med biobränsle ska fyllas på. Länsstyrelsen har gjort en tolkning som går emot syftet med stödet.

Flera privatpersoner har överklagat avslag och Boverket ska bedöma om Länsstyrelserna gjort rätt eller fel när de avslagit ansökningar. I denna process skapas en praxis för hur Länsstyrelserna ska hantera ansökningar i fortsättningen.

Pelletsförbundet ser ett stort behov av att Regeringskansliet snarast ger tydlig rekommendationer till både Boverket och Länsstyrelserna att tolka förordningen så att pelletskaminer kan få bidrag om övriga krav i förordningen uppfylls.

En av de som fått avslag är Erik Pettersson i Ursviken utanför Skellefteå. Han framfört sina synpunkter till Regeringskansliet och har den 26 september fått ett skriftligt svar från Regeringskansliet att bidrag gäller både för pelletskaminer och pelletspannor förutsatt att anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Denna tolkning är samma som PelletsFörbundet gör. Nu behöver Regeringskansliet förmedla detta till även till Länsstyrelser och Boverket.

Text: Anders Haaker

Vi använder oss av cookies. Läs mer