Det finns inget liv utan förbränning

Förbränning är en del av livet. Mikroorganismer djur och människor får sin energi från kolhydrater som förbränns i kroppens celler. Kolhydraterna kommer från växter som vi äter. Växterna har använt solenergi för att bygga samman vatten och koldioxid till kolhydrater. Livsavgörande energi för djur och människor som frigörs när de förbränns i kroppen.

Det finns faktiskt inget liv på den här planeten utan denna biologiska förbränning som sker i celler. Kanske tänker vi oftare på förbränning vid betydligt högre temperaturer kontrollerat i moderna värmeverk, kaminer och motorer eller helt okontrollerat i skogsbränder eller eldsvådor i hus.

Om förbränning sker okontrollerat kan det bildas föroreningar som sot, rök, oförbrända kolväten och giftiga gaser. Men bra modern förbränning orsakar inte farliga utsläpp.

Utsläpp från förbränning sjunker kontinuerligt

Idag finns bra teknik för att förbränna kontrollerat och effektivt med rena utsläpp. Moderna kraftverk och fordon har extremt låga utsläpp jämfört med de kraftverk och bilar som fanns för några årtionden sedan. De bästa bilarna kan till och med släppa ut renare luft genom avgasröret än den omgivande gatuluften. Det beror på att motorn både klarar att förbränna bränslet och samtidigt eventuella kolväten och partiklar som finns i stadsluften.

När det gäller partikelutsläpp från diesellastbilar har det tillåtna maxutsläppet reducerats med 98 procent från 1993 (motor Euroklass 1) och 2015 (motor Euroklass 6). Om lastbilen körs på biodrivmedel meddelar Scania att man kommer långt under gränsvärdet för Euro 6 motorn.

Local emissions from Heavy Duty transport

Bilden är från Scania och visar hur partikel- och kväveutsläpp har minskat från 1992 i och med bättre motorer och förbud att sälja dåliga motorer. Idag har vi Euro 6 motorer som minskat utsläppen med mer än 98 procent. Om motorerna dessutom körs på biodrivmedel kommer koldioxiden från växter som nyligen hämtat koldioxiden ur luften. Biodrivmedel ger därför ingen klimatförändring, dessutom ger biodrivmedel enligt även mindre partikelutsläpp än fossila drivmedel enligt Scanias tester.

Bilden är från Scania och visar hur partikel- och kväveutsläpp har minskat från 1992 i och med bättre motorer och förbud att sälja dåliga motorer. Idag har vi Euro 6 motorer som minskat utsläppen med mer än 98 procent. Om motorerna dessutom körs på biodrivmedel kommer koldioxiden från växter som nyligen hämtat koldioxiden ur luften. Biodrivmedel ger därför ingen klimatförändring, dessutom ger biodrivmedel enligt även mindre partikelutsläpp än fossila drivmedel enligt Scanias tester.

Bra förbränningsmotorer fungerar i städer

De bästa förbränningsmotorerna kan man även i framtiden köra i städer utan att de orsakar miljöproblem. Svebio menar att man det är riktigt att förbjuda hälso- och miljöfarliga utsläpp, men man tillåta modern förbränning utan hälsofarliga utsläpp. Därför är det viktigt att ta fram gränsvärden för vilken nivå av utsläpp från bilar i städer som är acceptabel ur miljö och hälsosynpunkt.

Slutsats

Växter är solfångare som bygger in energi i cellolusa och växtens celler och molekyler. När växter dör bryts de ner. Det sker genom långsam eller snabb förbränning vid låg eller hög temperatur. Förbränning är en del av kolets naturliga kretslopp. Det kan finnas många miljöproblem kring eld och brand, särskilt om branden är okontrollerad och om det är miljöfarligt avfall som brinner. Även bra bränslen kan ge upphov till utsläpp om förbränningen är ofullständig. Men att generellt vara emot all förbränning är inte en särskilt genomtänkt hållning.

Förbränning är en förutsättning för allt liv och användning av biomassa för lagring av energi som effektivt kan förbrännas i moderna kraftverk och motorer ger oss många fantastiska tjänster i ett modernt hållbart samhälle


Text: Gustav Melin

Vi använder oss av cookies. Läs mer