Rapport från Möte SIS/TK 412 Fasta Bränslen

PelletsFörbundet är medlem i SIS/TK 412 som är en så kallad spegelkommitté till de tre internationella kommittéerna CEN/TC 335 Solid biofuels, CEN/TC 343 Solid recovered fuels och ISO/TC 238 Solid biofuels. Målet för TK 412 är att verka för att svenska intressen inom fasta bränslen får genomslag i nationella, regionala och internationella standarder. Dessutom främja användandet av de framtagna standarderna. TK412 Strategi är att ta strategiska internationella sekretariat där vi har komptenser och erfarenhet för att genom detta främja svenska intressen. Vid mötet den 26 mars omvaldes Lennart Jansson, Firefly AB, för en ny treårs period som ordföranden. För närvarande består SIS/TK 412 av 35 deltagare (se bil 3) vars uppdrag är att utarbeta, upphäva och revidera svensk standard och medverka i internationellt standardiseringsarbete i enlighet med regelverken för standardisering.