Tillbaka

Ansträngd situation på pelletsmarknaden i Sverige

Skenande priser på naturgas i Europa har lett till stigande pris på el, kol och förnybara bränslen som pellets. Det är svårt att förutspå i vilken riktning utveckling kommer att gå vilket skapar stor oro. Här ger Pelletsförbundet en beskrivning av läget på pelletsmarknaden i Sverige och vad pelletsbranschen gör på kort och lång sikt för att hantera den kraftigt ökade efterfrågan på pellets.

Energimarknaden i Europa

Rysslands anfallskrig i Ukraina och de följande begränsade leveranser av naturgas har lett till att priset på naturgas stigit kraftigt i Europa. Detta har medfört högre efterfrågan och prisökningar på andra fossila bränslen och på el vilket i sin tur också ökat pris på pellets och andra biobränslen. Begränsad tillgång på naturgas från Ryssland i kombination med stort beroende av just naturgas i Europa har varit den faktor som starkastpåverkat priset på andra energislag det senaste året.

Pelletsmarknaden i Europa har också påverkats av att pelletsleveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina har stoppats. Det rör sig om två till tre miljoner ton på årsbasis, ungefär tio procent av pelletsanvändningen i Europa.

Den nya krigssituationen med höga energipriser på naturgas, kol, och el på kontinenten har lett till ökat efterfrågan på pellets med följd att pelletspriser på kontinenten ökat. Samma utveckling ser vi i Sverige men utvecklingen av pelletspriset i Sverige har släpat efter, prisskillnaden har varit stor mellan länder, vilket har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på spotmarknaden i Sverige.

De ökade pelletspriserna beror också till en del på ökade produktionskostnader. De flesta pelletsproducenter har delar av elen prissäkrad men oftast inte hela behovet. När elen kostar 5 kr/kWh mot tidigare 1 kr/kWh innebär det cirka 1000 kr per ton pellets i ökad kostnad. Fördubblade råvarukostnader påverkar också produktionskostnaden för pellets.

Pelletsmarknaden i Sverige

Marknaden för pellets i Sverige kan delas upp i två delar:

  • Avtalsmarknaden
  • Konsumentmarknaden/spotmarknaden

Avtalsmarknaden

Pelletsproducenterna säljer en stor del av sin produktion till större kunder som har skrivit avtal om leveranser under en längre tid. Det är oftast kunder med större behov av pellet som vill säkra sina leveranser under ett eller flera år till ett avtalat pris. Det kan vara fastighetsägare, fjärrvärmeföretag och industrier. Det är viktigt för pelletsproducenterna att uppfylla leveranserna till avtalskunder.

Konsumentmarknaden/spotmarknaden

Konsumenter kan köpa pellets till exempel via producenternas webbutiker eller från en återförsäljare. Konsumentmarknaden fungerar som en spotmarknad där priset kan ändras från en dag till en annan och där både tillgången på pellets och pris kan variera. Pellets säljs i säckar om 16 kg, styckvis eller staplade på pallar med 52 säckar per pall. Efterfrågan och prisutveckling i Sverige drivs på av bunkring, spekulation och export.

Bunkring

Bunkring eller hamstring innebär att användare köper mer pellets vid ett tillfälle jämfört med  under ett ”normalt” år. Istället för att köpa mindre mängder flera gånger under säsongen köper fler användare för hela säsongen eller för flera säsonger på en och samma gång.

Spekulation

Spekulation innebär att aktörer köper pellets, för att lagra, med planen att sälja till ett högre pris vid ett senare tillfälle. Aktören spekulerar i att priset kommer att öka och att en försäljning vid en senare tidpunkt ska ge en vinst.

Ökad export

Stora prisskillnader på pellets i olika länder leder till att aktörer åker runt med lastbil och köper pellets på pallar för att sedan köra till våra grannländer för att sälja pellets till ett högre pris. Detta har gett utflöde av pellets från Sverige.

Bunkring, spekulation och ökad export uppstår när priset på en vara väntas stiga och skiljer mycket mellan olika länder.

Minskat exportnetto av pellets första halvåret 2022

Enligt tillgänglig statistik från SCB till och med juni 2022 var exportöverskottet endast 10 000 ton under första halvåret, en minskning jämfört med första halvåret 2021. Importen ökade första halvåret med 62 procent medan exporten endast ökade med 20 procent  jämfört med samma period 2021. Av den pellets som exporterades gick 97 procent till Danmark och Norge och en liten del till Nederländerna, Tyskland, Finland och Polen. Av importen kom 77 procent från Estland, 14 procent från Tyskland och 8 procent från Ryssland. Under andra kvartalet 2022 har importen i stort sett upphört. Statistik för import och export under juli och augusti är inte klar. Statistiken publiceras med cirka två månaders fördröjning.

 

Så agerar pelletsbranschen i Sverige

Pelletsproducenter och leverantörer gör vad de kan för att serva befintliga kunder. Pellets finns i Sverige sett över hela säsongen, men bunkring, spekulation och ökad export har tvingat fram kortsiktiga åtgärder.

Ändrade priser och leveransvillkor

För att bromsa bunkring, spekulation och export av pellets kan leverantörer av pellets:

  • Höja priser på pellets,
  • Begränsade leveransvolymer och begränsade leveransområden,
  • Införa längre leveranstider och tillfälligt stängd webbshop.

Under augusti har priset på pellets stigit kraftigt på spotmarknaden i Sverige. De högsta priserna i Sverige närmar sig priset i våra grannländer vilket kan minska exportleveranser. Några officiella data för priserna i augusti är inte publicerade men den som följer utvecklingen på företagens webbutiker kan noterat en kraftig ökning.

Ökad produktion av pellet

Öka kapacitetsutnyttjandet

Det finns en outnyttjad kapacitet för att producera mer pellets både i Sverige och internationellt. I Sverige producerades 2021 cirka 1 775 000 ton pellet. Den sammanlagda produktionskapaciteten var 2 358 000 ton pellets. Det fanns en outnyttjad kapacitet att producera ytterligare 583 000 ton pellets. I början av 2022 uppgav pelletsproducenterna planer på att producera 1 985 000 ton pellets under 2022. Det är en ökning på 210 000 ton motsvarande 12 procent och innebär ett ökat kapacitetsutnyttjande från 75 till 84 procent av maximal teknisk kapacitet jämfört med 2021.

Mer råvaror kan gå till pelletsproduktion

Pellets tillverkas av sågspån och kutterspån, restprodukter från sågverk, hyvlerier och annan träindustri. En del av dessa restprodukter används för andra ändamål, som till exempel stallströ, bränsle i värme- och kraftvärmeverk, export till andra länder. En del av den volym med restprodukter som används för annan produktion kan komma att användas av pelletsindustrin beroende på tillgång och pris.

Minskad tillgång på sågspån kan kompenseras med annan träråvara

En vikande konjunktur för byggande väntas minska sågverkens produktion under hösten. Både Södra och Vida har aviserat minskad produktion. Det ger minskade volymer av restprodukter.

Flera pelletsproducenter har installerat kvarnar för att kunna mala annan träråvara till en lämplig materialstorlek som passar för att pressas till pellets. Det kan till exempel vara barkborrskadade träd som första flisas och sedan mals till spånstorlek för att pressas till pellets.

Nya pelletsfabriker byggs i Sverige

Fyra nya pelletsfabriker tas i drift under 2022 till 2024. De kan tillsammans leverera 180 000 ton pellets per år. Under 2022 har Stenvalls i norra Sverige tagit i drift en ny pelletsfabrik som beräknas ge 25 000 ton i år och 50 000 ton från och med 2023. Setra har beslutat att starta produktion av cirka 25 000 ton pellets under 2023. SCA bygger en fabrik som kan ge 25 000-30 000 ton pellets från 2023. Moelven bygger en ny fabrik i Karlskoga som väntas ge 80 000 ton pellets per år från 2024.

Väder påverkar efterfrågan och pris

Utetemperaturen

Om det blir en kall vinter kommer behovet av pellets att vara högre och situationen kan bli mer ansträngd med ett högt pris och långa leveranstider. Om det blir en vinter med normala temperaturer blir situationen mindre ansträngd. Om det blir en vinter som är varmare än normalt blir efterfrågan på pellets låg och framåt vårvintern kan en situation med god tillgång och sjunkande priser uppstå.

Köp inte mer än du behöver

Just nu är det svårt att sia om vart utvecklingen är på väg vilket skapar oro. Spotpriset i Sverige börjar nu närma sig priset i våra grannländer. Förhoppningsvis kommer situationen med bunkring, spekulation och export att avta när priset stabiliseras. Ett råd till pelletsanvändare är att inte köpa mer pellets än man behöver, då tar man ansvar för situationen. Pelletsproducenterna producerar så mycket pellets det går. Många villaägare vill byta till pellets och det kan fortfarande vara klokt att göra det, till exempel som komplement till ett annat uppvärmningssystem. Större fastighetsägare eller industrier som funderar på att byta till pellets bör kontakta pelletsproducenter i mycket god tid för att försäkra sig om tillgång och pris på pellets.

Elen mer än tre gånger dyrare än pellets i augusti

Elpriset för konsumenter inklusive skatter och nätavgift i elområde 3 var cirka 3,50 kr per kWh i snitt i augusti. I elområde 4 var elpriset cirka 4,45 kr per kWh i snitt. Pelletpriset vid köp av pellets i säckar på pallar var i slutet av augusti cirka 6 000 kr per ton inklusive hemleverans, vilket motsvarar 1,25 kr per kWh. Elpriset i augusti var 2,8 till 3,5 gånger högre än pelletspriset i södra Sverige.

 

För ytterligare information eller frågor kontakta:

Anders Haaker, kanslichef på Pelletsförbundet, 073-927 19 57 eller anders.haaker@pelletsforbundet.se

Vi använder oss av cookies. Läs mer