Tillbaka

Revidering av utsläppsfaktor för pellets på gång

När projektansökningar om bidrag från Klimatklivet utvärderas är den så kallade utsläppsfaktorn, hur mycket koldioxid per kWh ett visst energislag bidrar med, en viktig parameter för att värdera effektiviteten och klimatnyttan av projektet.

Foto: Pixabay/ Anders Haaker

Naturvårdsverket som sköter Klimatklivet ändrade utsläppsfaktorn för pellets i september 2023. Ändringen skedde efter en revision som EU-kommissionen genomfört.

Den ledde till att Naturvårdsverket behöver kvalitetssäkra beräkningarna för de utsläppfaktorer som används. Innan kvalitetssäkringen är klar ska utsläppsfaktorer enligt REDII-förordningen användas istället.

Det innebär en höjning från 19 g koldioxid per kWh till ungefär det dubbla för pellets. Varför har då EU-kommissionen detaljsynpunkter på beräkningen av utsläppfaktorer inom Klimatklivet?

Europeiska återhämtningsfonden

Orsaken är att en stor del av de pengar Naturvårdsverket delar ut i Klimatlivet kommer från den europeiska återhämtningsfonden.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket kommer inte den ändrade utsläppsfaktorn att påverkar bedömningen av projektansökningar som använder pellets, på något avgörande sätt.

Den som söker till klimatklivet skickar in en utsläppsberäkningsmal och Naturvårdsverket tittar på utsläppsminskningen per investerad krona. Det är en viktig faktor vid utvärderingen av ansökningar för stöd från Klimatklivet.

Även om den nya utsläppsfaktorn för pellets innebär en fördubbling kommer det inte påverka utfallet särskilt mycket. Naturvårdsverket har inte märkt att den ändrade utsläppsfaktorn har påverkat om ansökningar fått stöd eller inte.

Det finns också möjlighet att diskutera utsläppsfaktorerna om förutsättningarna i ett visst fall avviker från förutsättningarna som används i REDII-förordningen.

Se över sin utsläppsberäkningsmall

Naturvårdsverket har ambitionen att under våren eller försommaren revidera och se över sin utsläppsberäkningsmall. Utsläppsfaktorerna har ändrats efter önskemål från Kommissionen men beräkningsmallen ska ses över igen.

Det är en viktig att utgå ifrån hur det ser ut i Sverige. Vi ligger kanske lägre än många andra europeiska länder. Här kan pelletsbranschen bidra med underlag till den översyn som ska göras. Men det finns en del utmaningar i att använda siffror för specifika svenska produktionsanläggningar.cÄr det just den pellets som kommer att använda i en viss konverteringsåtgärd som ett företag ansöker om.

Något konservativ inställning

Det är denna typ av överväganden som gör att Naturvårdsverket har en något konservativ inställning till val av utsläppsfaktorer men det finns som sagt en viss flexibilitet inför goda och väl grundande argument som kan finnas i enskilda fall.

Naturvårdsverket har en hög utsläppsfaktor för el, 90 g/kWh. Det beror på att myndigheten utgår nordiska elmix i beräkningen, även om sökande hävdar att de producerar egenproducerad el.

Så länge anläggningen är kopplad till det allmänna elnätet används nordiska elmix som bas för beräkningen av utsläppsfaktorn. Men även denna utsläppsberäkning planerar Naturvårdsverket att revidera.

Läs mer: Bioenergi kartlägger produktionsmålen av pellets 2024

Vi använder oss av cookies. Läs mer