Tillbaka

Ny Bioenergiplattform för internationalisering

Energimyndigheten har upphandlat en plattform för att underlätta en internationalisering av svensk teknik och svenskt bioenergikunnande. Huvudman för plattformen är RISE i samarbete med Svebio, PelletsFörbundet och Skogforsk. Internationaliseringsplattformen för Bioenergi fokuserar på att facilitera samverkan, kunskapsspridning och internationalisering av bioenergiföretag. 

Plattformen kommer att samordnas och administreras från ett gemensamt kansli där RISE, Svebio och Pelletsförbundet står för bemanningen.

Kansliet ska tillhandahålla generell information och stöd kring finansiering, affärsavtal för plattformsintressenter, marknadsanalyser och andra förutsättningar. Därtill ha en funktion som mötesplats genom att arrangera möten för informations- och kunskapsutbyte samt matchmaking aktiviteter. Kansliet kan initiera förslag till samverkansgrupper med andra svenska parter och med lokala parter utomlands. Vid behov tas extern experthjälp in som t ex en lokal handelskammare eller andra konsulter etc som bistår plattformen i dess utformning och utveckling. RISE roll som koordinator  är att säkerställa allas lika betydelse/inflytande över tid. Det är därför värdefullt att företrädare för olika aktörer (akademin, företag inom tjänster och tillverkning av teknik och innovationer) ingår i plattformen. För att skapa en långsiktig samverkan måste medlemmarna även se möjligheter på både kort och lång sikt.

Förutom att skapa stark samverkan som leder till större affärsmässighet och konkurrenskraftiga exportinsatser har innovationsplattformen en viktig funktion som mötesplats. Plattformens ledare har ansvar för samordning av verksamheten där kansliet tar initiativ till insatsområden utifrån de önskemål som intressenterna (företagen) för fram, och för att titta närmare på de initiativ och möjliga aktiviteter som väcker intresse. I rollen ingår också att hjälpa till att avgränsa initiativen. Ett för brett initiativ gör att medlemmarna inte får ett gemensamt fokus. Inom aktiviteten är fokus att hitta minsta gemensamma nämnare. Att söka lösningar där flera företag kan samverka i gemensamma marknadslösningar är prioriterat. Under mötena kommer det också ges tillfälle att utbyta erfarenheter och öka kunskap genom inspirationsföreläsningar och workshops kring internationalisering och export av teknik och tjänster inom bioenergiområdet.

De samverkande företagens behov och önskemål skall ges stort inflytande och vara styrande för de aktiviteter som kommer att genomföras. Eftersom marknadsförutsättningarna är föränderliga över tid och påverkas av såväl politiska beslut som andra omständigheter kan vissa aktiviteter komma att ändra inriktning vid behov. Finansieringen från Energimyndigheten uppgår till nästa 2 miljoner SEK per år under 2019 och 2020, med möjlighet till förlängning efter en utvärdering.

Till plattformen

Vi använder oss av cookies. Läs mer