Tillbaka

Lägre pelletspriser under årets första månader

Pelletsprisindex för tre ton bulk levererat till villa minskade från 228,1 i januari 2024 till 227,6 i februari.

Foto: Pixabay

En marginell prisökning skedde från december 2023 då index låg på 227,7 till januari 2024. Index för en pelletssäck som väger 16 kg minskade rejält efter årsskiftet och gick från 218,6 i december till 216,3 i januari 2024.

Trenden fortsätter och priset sjönk ytterligare under februari månad till 215,1. Det är det lägsta priset på sex månader. Index för 15 ton pellets levererat som bulk sjönk kraftigt efter årsskiftet – från 184,6 i december till 179,2 i januari.

Under februari 2024 sjönk priset ytterligare till 174,8, vilket också är det lägsta priset på sex månader.

Stora prisökningar på returträ under 2023

Värmeverken fick under sista kvartalet av 2023 köpa förädlade trädbränslen till 4 procent billigare pris än under tredje kvartalet 2023. Men priset på förädlade trädbränslen till industrin steg med 6 procent under fjärde kvartalet.

Priset på skogsflis steg med elva procent till värmeverk samt en procent till industrin. Priset på industriella biprodukter till industrin ökade med åtta procent under fjärde kvartalet av 2023, samt med 15 procent till värmeverk. Frästorvet kostade sex procent mer för värmeverken under fjärde kvartalet.

Priset på returträ till värmeverk ökade med 18 procent och hamnade därmed över priset för industriella biprodukter till värmeverk. För avfallsbränslena noterades under kvartalet sjunkande mottagningsavgifter för samtliga av dessa sortiment. Importavfallet minskade mest med 23 procent därefter verksamhetsavfallet med 14 procent och hushållsavfallet med 12 procent.

De största prisändringarna under 2023 gällde returträ som ökade med hela 86 procent. Även förädlade trädbränslen till industrin steg kraftigt med 62 procent. Skogsflis till värmeverk steg med 42 procent och till industrin med 25 procent. Mottagningsavgifterna på avfall sjönk däremot under året, för verksamhetsavfall med 5 procent, för importavfall med 4 procent och för hushållsavfall med 3 procent. Mer information kan du finna hos Energimyndigheten.

Minskad produktion av biokraft under januari

Produktionen av biokraft gick från 1215 GWh under december 2023 till 1159 GWh i januari 2024. Produktionen för januari månad i år var även något länge än för samma period under 2023, då produktionen låg på 1380 GWh.

Den totala produktionen av biokraft år 2023 var 11,422 TWh, vilket är 1741 GWh lägre än under 2022. SCB redovisar förnybar kraftvärme månadsvis indelad efter produktionsslag. SCB kallar biokraft för ”kraftvärme förnybart”. I denna kategori ingår förnybart avfall, fasta biobränslen, biogas och övriga förnybara bränslen.

Denna artikel publiceras i Bioenergitidningen nr 2 2024.

Vi använder oss av cookies. Läs mer