Konvertering

Vill man konvertera från olja till pellets så finns det idag flera attraktiva alternativ. Ny anläggning, Konvertera befintlig anläggning, Leasing eller Färdig värme.

Vid en konvertering finns det mycket som ska bli rätt för att uppnå en god kvalité genom hela projektets genomförande. Frågor som hur stor del av energibehovet ska ersättas med biobränsle och val av teknisk lösning ska fastställas mm. Myndighetsmässigt finns det olika krav på anmälningar, kontroller, utformning av anläggning och arbetsmiljöfrågor. Förutom detta gäller det att beskriva förutsättningarna samt köpa en Anläggning med rätt funktion.

För att få fram rätt förutsättningar kan det vara lämpligt, men inte nödvändigt, att anlita en konsult inom området värme- eller ångproduktion. Tänk på att det är lika viktigt att se över industrins förbrukningspunkter beträffande energiåtgång, handhavande och uttagsprofil.

Länk till installatörer

Länk till utrustningstillverkare

Checklista

Notera att Ni inte ska köpa en panna eller en brännare som en maskindel, utan en Anläggning med fullt funktionsansvar. Av denna anledning bör kontraktet utgöras av ABA 99. Fördelen med denna kontraktsform i jämförelse med andra, såsom ABT 06, är att ABA 99 innehåller och beskriver bl.a. Krysslista, Provning, Intrimning, Provdrift och Prestandaprov mm. Genom ABA 99 åligger det Leverantören att utrusta Anläggningen med nödvändig utrustning för drift, säkerhet och funktion inom ramen för aktuella föreskrifter och normer.

Goda exempel

KONVERTERING 5 MW ARVIDSJAUR

Vid konvertering av olja till pellets förekommer ofta olika incitament för en konvertering, i detta fall hos Arvidsjaur Energi AB förelåg ett starkt behov av en kapacitetsökning samtidigt som ett krav förelåg att reducera oljebehovet i deras energiförsörjning.

I detta fall har en befintlig oljepanna demonterats och ersatts av en 5 MW pelletspanna, som via värmeväxlare förser det befintliga kulvertnätet med värme.

Under en 15 dagarsperiod från slutet maj och in i juni månad berättar driftansvarige Mats Rehnberg att man sparat in 25 m³ olja.

Anläggningen är utförd av KLm Energi & Mekanik AB och består av en hetvattenpanna försedd med en integrerad pelletsbrännare med automatisk urartning. En pelletssilo från Mafa på 168 m³ används som förråd

BIOENERGIANLÄGGNING I ANEBY

Denna anläggning är placerad hos AMAQ i Aneby där kontaktman är Björn Stendal.

Anläggningen är uppbyggd av två stycken panncontainers för pellets om vardera 3 MW samt två stycken panncontainers för flis, även de om vardera 3 MW.

Pelletsutrustningarna är försedda med en hetvattenpanna med integrerad brännare och flisutrustningarna är även de försedda med en hetvattenpanna men med rörligt rostersystem.

Varje pannenhet är försedd med automatisk utaskning.

Varje container är försedd värmeväxlare mot fjärrvärmenätet, vilket ansluter mot panncontainrarna via en servicecontainer innehållande all erforderlig utrustning för vattendistribution samt det totala överordnade styrsystemet. Fördelningen av vatten över de olika panncontainrarna sker helt automatiskt.

Varje container är försedd med en askcontainer dit askan transporteras via det automatiska utaskningssystemet.

BRYGGRESTERNA BLIR BIOENERGI

Genom att ta tillvara på och förbränna den organiska restprodukten drav ersätter Spendrups 3, 5 miljoner liter inköpt olja med egen bioenergi på sitt bryggeri i Grängesberg. Den nya dravanläggningen är den första i Sverige och den enda kända i världen som förbränner torr drav.

Att öl görs av vatten, jäst, malt och humle och helst enligt den tyska renhetslagen från 1516 vet de flesta. Att den största restprodukten från öltillverkning kallas drav och är en organisk massa bestående av rester av kornmalt vet kanske inte lika många. Bryggerijätten Spendrups producerar 160 miljoner liter öl om året, en tillverkning som också genererar 30 000 ton drav. Det näringsrika draven lämpar sig väl till djurfoder, men också till utvinning av biogas, varför ölbryggarna länge haft anledning och möjlighet att sälja det vidare. Så även Spendrups – fram tills februari i år.

Du kommer att vara i gott sällskap!

Om du fortfarande behöver hjälp med ditt beslut så är det lättast att hänvisa till alla de som redan valt pellets. Ta kontakt med oss eller någon av våra medlemmar om du behöver ytterligare referenser.

Vi använder oss av cookies. Läs mer