Verksamhetsberättelse 2014

Läs styrelsens verksamhetsberättelsen för året 2014

Pelletsförbundet i Sverige Ekonomisk Förening

ÅRSREDOVISNING FÖR PELLETSFÖRBUNDET I SVERIGE EKONOMISK FÖRENING

Räkenskapsåret 2014-01-01- 2014-12-31

Styrelsen för Pelletsförbundet i Sverige Ek. Förening får härmed avge verksamhetsberättelse avseende förbundets verksamhetsår.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

PelletsFörbundet (PF) är en branschförening för svenska företag som producerar, tillverkar utrustning, installerar, i väsentlig omfattning marknadsför pellets för energiändamål. Föreningens uppgift är att tillvarata och främja medlemmarnas intressen. Antalet medlemmar, efter fusionen med PellSam, har varit 94 st.

Styrelsen har under året haft 12 st möten varav 6 st telemöten. Årsmötet den 14 maj, hölls på båten Tor i Västerås. I början på juni aviserade ett antal pelletsproducenter ett avhopp på grund av i deras tycke för höga avgifter. Styrelsen tog då beslutet att se över avgifterna och vid ett extra årsmöte den 11 nov lades det nya förslaget på rörlig avgift fram. Det nya förslaget på 0,50 kr/levererat ton med ett maxbelopp på 2 basbelopp, antogs och merparten av pelletsproducenterna återinträdde. Den 10-11 dec förlades ett öppet strategimöte till Särö, där den framtida verksamheten inom PelletsFörbundet diskuterades. Styrelsen beslöt i anslutning till detta möte att från och med 1 jan 2015 lägga hela kanslitjänsten till Äfab i Lidköping.

Statistik
Statistik på pelletsleveranser och pelletsprisindex har sammanställts löpande under året. Leveranserna av pellets till den svenska marknaden uppskattas 2014 till totalt ungefär 1 646 800 ton, varav leveranser från medlemsföretagen till den svenska marknaden varit 1 148 940 ton eller 70 %, (förra året 975 430 ton). Uppskattad fördelning av de totala leveranserna till den svenska marknaden mellan de olika kundsegmenten visar att villakunderna under året har tagit emot 531 980 ton (34 %), den mellanskaliga sektorn 549 996 ton (31 %) och de storskaliga kunderna har tagit emot 564 823 ton (35 %). Användningen inom landet har totalt sett minskat under året vilket till största delen kan förklaras av att 2014 varit ett extremt milt år.

Under 2014 har Sverige enligt SCB totalt importerat 521 605 ton och exporterat 340 077 ton vilket ger ett importöverskott på 181 528 ton. Importen kommer i huvudsak från Ryssland och de Baltiska staterna (Estland och Lettland) medan exporten i huvudsak går till Danmark och Norge, där Danmark är den i särklass största köparen av svensk pellets.

Prisutvecklingen för pellets på den svenska marknaden har varit stabil. Nedanstående pris är ett viktat genomsnittspris för hela landet och priset kan därför variera och då främst mellan olika landsdelar. Priset för säckad villapellets per den sista december 2014 var 0,54 kr/kWh (inkl moms) och har under året ökat med 2,9 %, medan priset för bulkleveranser till villa var 0,51 kr/kWh (inkl moms) vilket innebar en minskning med 1,0 %. Priset för lite större leverander (15 ton) har under året ökat med 1,5 % till 0,35 kr/kWh (exkl moms). KPI har under 2014 sjunkit med 1 %.

Projekt
Under året har det samfinansierade marknadsföringsprojektet ”100 % ” fortskridit. Projektet är ett samarbete mellan PelletsFörbundet, Svenska Bioenergiföreningen och Svensk Solenergi. Syftet med projektet är att skapa ett långsiktigt samarbete för att informera beslutsfattare och allmänhet, om fördelarna med pellets/solvärme samt hur vi med pellets som energikälla kan klara uppsatta mål för energieffektivisering och klimat. Uppdaterad hemsida, visst reklammaterial har framtagits, annonsering har skett via facebook och google samt en verksamhetsplan för 2014/2015, med mätbara mål och budget för detta.

Pelletplattformen II är ett fyraårigt forskningsinriktat teknikprojekt som löper under perioden dec 2011 – juni 2016. Projektet omfattar fem delområden; vidgad råvarubas för svensk pelletsindustri, pelleteringsteknik, online-teknik för övervakning och styrning av pelleteringsprocessen för ökad kundnytta, effektivare lagring samt pelletsklassificering. PelletsFörbundet deltar i detta projekt genom att bränsletillverkare ställer sina fabriker till forskarnas förfogande.

SAFEPELLETS är ett EU-finansierat treårigt forskningsprogram med forsknings och industripartners från Europa som syftar till att ge tekniska lösningar och kvalitetssäkring för att förebygga problem som på ett negativt sätt kan påverka industri- och slutanvändare av pellets. Projektet pågår i tre år med start i januari 2012 och t.o.m. utgången av 2014. Målet är att genom grundläggande och tillämpad forskning, expertnätverk samt samordnings- och stödåtgärder förebygga problem och skapa riktlinjer för säkrare produktion, transport och lagring av pellets. Projektet stöds av EU –medel från Seventh Framework Programme (FP7). PelletsFörbundet sköter fördelningen av EU medlen till SLU och SP som deltar i projektet. Överskottet i projektet ska täcka PelletsFörbundets egna åtaganden i projektet. Projektet koordineras av Bioenergy 2020+ med säte i Wieselburg, Österrike. Slutredovisningen av projektet sker under första halvan av 2015.

Kansli och personal
Förbundet har under verksamhetsåret ingen anställd personal. Kanslifunktionen har köpts och upprätthålls dels av Svenska Bioenergiföreningen Service AB (Svebio) och dels av Äfab.

Ekonomi
Verksamheten har under 2014 gett ett överskott som styrelsen föreslår att balanseras i ny räkning. Det ackumulerade resultatet för 2014 uppgår till 187 888 kr. Beträffande förbundets ekonomi i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen.

 

Lars Åbom             Per Stenegard              Lars Göran Harrysson        Staffan Lundegårdh
ordf.

 

Robert Ingvarsson          Mikael Jansson       Anders Henriksson