Remissvar: Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning

PelletsFörbundet lämnade den 30 september remissvar på Natur­vårdsverkets Kartläggning och analys av utsläpp från vedeldning till Miljödeparte­mentet. PelletsFörbundets ståndpunkt i sammanfattning:

  • PelletsFörbundet stödjer inriktningen att mönstra ut äldre vedpannor för att kraftigt minska utsläppen av bens(a)pyren, partiklar och sot.
  • PelletsFörbundet motsätter sig att stöd ges för att ersätta biobränsleeldning med värmepump, eftersom en sådan förstärker effektproblem i det lokala elnätet och på nationell nivå. Däremot accepterar vi att man kan få stöd även vid konvertering till fjärrvärme.
  • PelletsFörbundet vill påminna om de problem som uppstår när man inför ett tidsbegränsat stöd, ”stop-and-go-effekter” som kan skapa stora problem för marknadens aktörer. Regelverket bör utformas så att det motverkar sådana effekter. Vi har konkreta förslag på hur detta bör göras.

Läs hela remissvaret