Remissvar från PelletsFörbundet

PelletsFörbundet har lämnat två remissvar rörande vår bransch. Dels ett svar till Miljö- och Energidepartementet angående Boverkets rapport ”Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning” och dels ett svar till Boverket ang ”Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader” och då med avseende på beräkning av primärenergital. Klicka på länkarna eller gå in på medlemssidorna/dokument om du vill se vad vi svarat.