PF Blogg

PelletsFörbundet Kommenterar

Det är oroande att bioenergin, både i de svenska- som globala klimatdiskussionerna, inte över huvud taget finns med. Alla problem, från transporter, belysning, industriproduktion och uppvärmning, verkar idag ska lösas med elektricitet. I debatten talas det enbart om sol, vind och vatten och hur man skall kunna lagra elström. Bioenergin som trots allt är den i särklass allra största globalt energikällan, och den enda förnybara energikällan som är förpackad i en lagringsbar form, glöms helt enkelt bort.

Klimatnyttan att ersätta fossil energi med biomassa är enorm. Enligt Naturvårdsverket beräkningsmallar i Klimatklivet skulle varje MWh olja som ersätts med pellets spara 269 kg koldioxid. Om man ersätter naturgas blir besparingen 230 kg, och ersätter man kol blir besparingen hela 366 kg koldioxid. Då är hänsyn ändå tagen till både utvinning, transport, bearbetning och förbränning av dessa bränslen. Varje oljeeldad villa som ersätter olja med pellets skulle minska växthusgaserna med 7 200 kg och motsvarande elvärmd villa skulle spara närmare 22 000 kg koldioxid om elströmmen istället hade exporterats till att ersätta kolproducerad el i Europa.

Avsaknaden av bioenergi i energidiskussionerna tyckas vara än mer märkligt i den politiska debatten då en ökad användning av biomassa skulle skapa tusentals nya lokala jobb (även under anläggningens drifttid), göra att mer pengar stannar i den regionala ekonomin och göra nationer mindre känsliga för en orolig omvärld där energileveranser och prissättning allt oftare används som påtryckningsvapen. Dessutom kan biokraft i kombination med fjärrvärme generera mest elenergi när det är som kallast och behoven som bäst. Inga andra förnybara energibärare än bioenergi kan ge liknande fördelar. Det handlar uppenbarligen om okunskap och ointresse. Det är tyvärr i debatten förmodligen betydligt sexigare att tala om solpaneler och vindparker än om bioenergi.

PelletsFörbundet arbetar för att öka kunskapen om bioenergins möjligheter och positiva tilläggsvärden. Här nedan kan du se exempel på artiklar och debattinlägg som vi publicerat. (Du hittar hela inlägget om du klickar på länken i rubriken)

Det är stor skillnad på kW och kWh
Den totala elanvändningen i Sverige år 2016 var 140 TWh. Industrisektorn stod för 36 procent av denna elanvändning, vilket motsvarar 50 TWh. Bostäder- och servicesektorn stod för 52 procent av elanvändningen, det motsvarar 72 TWh, varav eluppvärmningen står för drygt 30 TWh (drygt 21 procent). Den relativt stora delen av direktverkande el som används till uppvärmning (30 TWh) skapar problem under vinterperioden. Under kalla dagar krävs en stor installerad effekt för att klara av att värma dessa hus. Ett riktigt kallt dygn kan mer än hälften av all tillgänglig elproduktion gå åt till att få 20 grader varmt.

Möjligheter inom Klimat 2030 i Västra Götaland
För att klara utmaningarna med Klimat 2030 är det uppenbart att vi alla behöver hjälpas åt och samarbeta. Vi är speciellt glada över ambitionen att se helheten i klimatfrågan och de möjligheter som ett omställningsarbete trots allt också innebär. Genom ett branschöverskridande samarbete där offentlig sektor, akademi, näringsliv och organisationer alla samverkar och samtidigt lyssnar till invånarna, menar vi att det är fullt möjligt att nå alla de positiva effekter på hälsa, integration, arbetstillfällen och ökad export som ett klimatsmart samhälle skapar förutsättningar för.  

Vart tog bioenergin vägen på Energimyndighetens webb
Vi vet att vi behöver berätta för hela svenska folket att bioenergi är Sveriges största energikälla, som svarar för mer än en tredjedel av våra energibehov, och ger mer energi än alla andra förnybara energislag tillsammans. Men vi måste tydligen också berätta detta för Energimyndigheten, åtminstone om man skall utgå från vad som visas på myndighetens hemsida. Sverige är bäst i Europa på bioenergi, men på myndighetens hemsida finns det inte ens en antydan om det. Det är uppenbart att det saknas bioenergikompetens hos myndigheten och att bioenergin uppfattas som föråldrad teknik och inte som en ”riktig förnybar energibärare”. Det är uppenbart mer ”inne” att tala om sol- och vindkraft. Men att helt ”tappa bort” landets största energibärare är inte acceptabelt och myndigheten måste naturligtvis snarast ge bioenergin den kredit den förtjänar.

Villamarknad MSB statistik 2016
I veckan presenterade MSB den så kallade ”sotarstatistiken” där landets skorstensfejare redovisar antalet sotningsförrättningar som gjorts under 2016. Statistiken är förmodligen den bästa vi har för att studera trender och utveckling då den innehåller detaljerade uppgifter årsvis ända från 1998. Från PelletsFörbundets sida har vi koncentrerat oss på att titta på utvecklingen 2008- 2016 och kan konstatera att av landets c:a 2 milj. villor fanns 2016 endast 304 402 villapannor kvar. Det kan jämföras med att vi 2008 hade 440 343 pannor.

Norge förbjuder oljepannor för uppvärmning av byggnader
Norge har svårt att få ner sina utsläpp av klimatstörande gaser, som koldioxid, främst på grund av landets stora utvinning av olja och gas. I Norge har utsläppen ökat med 3 procent sedan 1990, medan de i Sverige har minskat med 25 procent under samma period.

Samverkan är nyckelordet för att nå målen
Regeringen har pekat ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners bör investera i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skall man hitta nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Bara genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas. Strategiarbete som leder till satsningar (7/5 -17)

Sveriges resa att bli klimatledare
En drivkraft har naturligtvis varit att vi i Sverige inte har egna resurser på fossil energi. För att förstå hur Sverige utvecklades till att bli en ledande nation i världen när det gäller att utnyttja förnybar energi måste vi göra en kort återblick till slutet av 1900-talet. Då var vårt lands energianvändning nästan helt beroende av importerad olja. När oljepriset steg ledde detta till att vår ekonomi drabbades hårt och vår välfärd var hotad. Ungefär samtidigt hade boken ”En tyst vår” väckt stor debatt och en miljörörelse växte mer och mer. (11/6 -17)

Fem påståenden som Trump använder för att motivera beslutet att dra USA ut ur Parisavtalet (översättning av artikel av Dana Varinsky, Business Insider)
Den 1 july 2017 meddelade president Donald Trump att han kommer att påbörja processen att dra USA ur klimatavtalet i Paris. Överenskommelsen, signerad av alla utom två länder, syftar till att hålla världen från att värma mer än 2 grader Celsius över preindustriella nivåer, ett tröskelvärde som forskare säger kan rädda planeten från värsta scenarier av klimatförändringar.(2/6 -17)

Svar på tal
Ingvar Åkesson har för det första inte förstått att den debattartikel vi skrev handlade om hälsoriskerna med utsläpp av partiklar och inte alls om koldioxiddebatten. Det är de gamla pannorna som med partikelutsläpp orsakar hälsoproblem och förtida dödsfall.

Men för att i min tur svara på koldioxidberäkningen där Ingvar Åkesson påstår att det skulle ta 500 år innan den koldioxid som bildas vid fliseldning åter bundits till nya träd! Hur tänker han här? Menar Åkesson att vi eldar vi 500 år gamla träd? Förbränningen av biomassa kan aldrig bilda mer koldioxid än från den mängd kol som finns i biomassan. Och den mängden kol är lika med den mängd koldioxid som växten via solljus och fotosyntes tagit från atmosfärisk koldioxid och omvandlat till det kol växten består av och det syre vi alla behöver för att andas. (3/5 -17)

Debatt- Skrotningspremie
Att vedeldning med gammal dålig utrustning kan orsaka stora utsläpp av hälsovådliga partiklar (skadlig rök, sot), och att felaktig hantering med fuktigt bränsle förstärker problemen, har varit väl känt under många år. Nu har den bilden återigen bekräftats i en mer detaljerad forsknings-rapport som dessutom säger att problemen kan vara större än vi tidigare räknat med.

I den rapport, Forskning för renare luft, som forskarna vid SCAC – Swedish Clean Air and Cli-mate Research Program presenterade i februari flaggas för att vedeldningens bidrag troligen är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Forskarna beräknar att uppemot 1 000 förtida dödsfall i Sverige kan orsakas av partikelutsläpp från dålig vedeldning. (20/3 -17)

VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?)
Med braskande rubriker i media trummas ett mantra in att vedeldning skulle vara hälsovådlig. Forskarna vid SCAC – Swedish Clean Air and Climate Research Program presenterade i februari en mer detaljerad rapport, Forskning för renare luft, angående betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik, och flaggar för att vedeldningens bidrag är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Samtidigt betonar forskarna att kunskapen kring vedeldning är bristfällig och att data från utsläppen vid vedeldning är betydligt osäkrare än de från vägtrafiken. (2/3 -2017)

Nu skärper Boverket emissionskraven för vedeldning
Boverket konstaterar redan inledningsvis att småskalig vedeldning har varit och är fortfarande en viktig del i vår energiförsörjning. Men betonar samtidigt att luftföroreningarna från småskalig förbränning är ett problem i hela Europa och har en betydande hälsopåverkan. WHO uppskattar att 61 000 människor dör varje år i Europa på grund av småskalig förbränning av kol och biobränsle. I Sverige har IVL uppskattat att cirka 1 000 förtida dödsfall orsakas av luftföroreningar från vedeldning. Det är därför angeläget att minska utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar från förbränning av biobränsle. (21/6 -16)