PF Blogg

PelletsFörbundet Kommenterar

Det är oroande att bioenergin, både i de svenska- som globala klimatdiskussionerna, inte över huvud taget finns med. Alla problem, från transporter, belysning, industriproduktion och uppvärmning, verkar idag ska lösas med elektricitet. I debatten talas det enbart om sol, vind och vatten och hur man skall kunna lagra elström. Bioenergin som trots allt är den i särklass allra största globalt energikällan, och den enda förnybara energikällan som är förpackad i en lagringsbar form, glöms helt enkelt bort.

Klimatnyttan att ersätta fossil energi med biomassa är enorm. Enligt Naturvårdsverket beräkningsmallar i Klimatklivet skulle varje MWh olja som ersätts med pellets spara 269 kg koldioxid. Om man ersätter naturgas blir besparingen 230 kg, och ersätter man kol blir besparingen hela 366 kg koldioxid. Då är hänsyn ändå tagen till både utvinning, transport, bearbetning och förbränning av dessa bränslen. Varje oljeeldad villa som ersätter olja med pellets skulle minska växthusgaserna med 7 200 kg och motsvarande elvärmd villa skulle spara närmare 22 000 kg koldioxid om elströmmen istället hade exporterats till att ersätta kolproducerad el i Europa.

Avsaknaden av bioenergi i energidiskussionerna tyckas vara än mer märkligt i den politiska debatten då en ökad användning av biomassa skulle skapa tusentals nya lokala jobb (även under anläggningens drifttid), göra att mer pengar stannar i den regionala ekonomin och göra nationer mindre känsliga för en orolig omvärld där energileveranser och prissättning allt oftare används som påtryckningsvapen. Dessutom kan biokraft i kombination med fjärrvärme generera mest elenergi när det är som kallast och behoven som bäst. Inga andra förnybara energibärare än bioenergi kan ge liknande fördelar. Det handlar uppenbarligen om okunskap och ointresse. Det är tyvärr i debatten förmodligen betydligt sexigare att tala om solpaneler och vindparker än om bioenergi.

PelletsFörbundet arbetar för att öka kunskapen om bioenergins möjligheter och positiva tilläggsvärden. Här nedan kan du se exempel på artiklar och debattinlägg som vi publicerat. (Du hittar hela inlägget om du klickar på länken i rubriken)

Enfald istället för mångfald
Ett reflektion av Bengt-Erik Löfgren över samhällsutvecklingen, sett utifrå ett 45-årigt yrkesliv inom bioenergibranschen.

Monokulturer är ofta sårbara och känsliga för yttre hot och förändrade förutsättningar. Det gäller både i naturen och i samhällets alla företag och organisationer. Mångfald, med en blandning av kunskap och erfarenheter, är däremot alltid berikande för en utveckling. Samhällsutveckling handlar inte bara om behovet av akademisk utbildning utan lika mycket om att ta vara på och värdera praktisk erfarenhet och hantverkskunnande.

Rätt debatt på rätt ställe
Bengt- Erik har besvarat ett debattinlägg från Greenpeace som anser att ”Skogsindustrin säljer en falsk lösning på klimatkrisen”. Läs debattartikeln här

Förbränning av biomassa kan aldrig släppa ut mer koldioxid än den mängd fotosyntesen bundit under tillväxten. Omkring 50 % av det som avverkas i skogen blir restprodukter som GROT, bakar, bark, sågspån etc. Att inte utnyttja dessa restprodukter för exempelvis energiändamål vore ansvarslöst. Nästan 100 % av den bioenergi vi använder i Sverige kommer från dessa restprodukter. I den mån hela träd flisas till energi är det rötskadat, eller på annat sätt, utsorterat virke från skogsbolagens verksamhet. Vi avverkar ingen skog för att elda upp. Den är helt enkelt för värdefull att bara elda upp.

2018-06-17 Frågor till Anna Oudin
Att ni skall vara opartiska och bara rapportera det ni ser utan att ha en egen agenda har PelletsFörbundet ingen anledning att betvivla. Vi saknar dessutom den kunskap ni som forskare besitter för att kunna tolka och värdera de samband och resultat som ni redovisar. Men vi är ändå övertygade om att såväl erfarenheter från näringslivet som detaljerad kunskap från akademin behövs för att få en fungerande och heltäckande verklighetsbild. Vi ser forskningen som ett mycket viktigt instrument för att klara energiomställning, klimatproblematiken och utvecklandet av ny teknik samt bättre systemlösningar.

Vedeldning lika farligt som avgaser – kan leda till demens
Ännu en gång får forskningen stort utrymme i media. Och ännu en gång skiljer man inte på gammal och ny teknik utan drar all vedeldning över samma kam. Ändå VET MAN MYCKET VÄL att skillnaden mellan gammal och ny teknik är enormt stor. Att utsläpp av oförbrända kolväten och kväveoxider är ett hälsoproblem är väl dokumenterad kunskap.
Varför fortsätta finansiera denna typ av forskning när man istället borde fokusera på hur stora hälsovinstera blir om man byter gammla dåliga vedpannor mot ny modern förbränningsteknik?
Läs mer vad forskarna kommit fram till

PelletsForbundet_Primarenergi
PelletsFörbundet betonar att en byggnads energibehov skall spegla den verkliga energianvändning byggnaden kräver för att uppnå komfortkraven i BBR. Det är bra att det i ändringsförslaget tas hänsyn till klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient Um, och att detta blir styrande för byggnadens utformning. Men vi är inte tillfreds med att exempelvis personvärme, passiv solinstrålning, termisk energi via värmepumpar kan omvandlas till energinytta i fastigheten, i synnerhet eftersom detta inte kompenseras i angivna primärenergifaktorer. Systemgränsen för energikraven i byggreglerna bör istället utgå från ”använd energi” i likhet med Energikommissionens och Miljömålsberedningens ställningstaganden som gjorts i bred politisk enighet.

Artikel_VBL_Närpes (Vasa)
Att värma hus med el borde kanske förbjudas, eller åtminstone beskattas rejält. Den laddade åsikten framför Bengt-Erik Löfgren från svenska Pelletsförbundet på en konferans i Vasa, Österbotten som arrangerades av Skogscentralen.

När kan vi på pellets igen
De senaste veckorna i februari har vi på kansliet blivit nedringda av såväl media som pelletskunder som är oroliga över att man inte får tag på pellets. Många är även oroliga för att det inte skall finnas tillräckligt med biomassa i framtiden, medan andra klagar på att man nu tvingas använda betydligt dyrare bränslen för sin uppvärmning. Både kunder och producenter har utan tvekan överraskats av en situation som man inte varit van vid, den att det skulle uppstå en brist på pelletsFrågan som många ställer sig är naturligtvis hur det kunde bli så här? Vem bär egentligen ansvaret? Vågar vi lita på pellets? Borde man inte kunnat förutse att det kunde bli en kall vinter?

Stockholm borde kunna visa vägen även internationellt
Kan Stockholm bygga ett jättelikt värmeverk mitt i huvudstaden borde även andra länder kunna göra samma sak. Stockholms bioenergieldade kraftvärmeverk i Värtan väcker också stort intresse bland internationella besökare. Värtaverket borde därför vara en ”hot spot” när det gäller att presentera både Stockholm som en miljövänlig stad och vårt svenska kunnande. Men av någon oförklarlig anledning så väljer Stockholm stad, trots att man är hälftenägare i kraftvärmeverket, att hellre lyfta fram elbussar på Södermalm och solenergikartor som viktigaste miljösatsningar när man tar emot internationella besökare. Inte ens på stadens hemsida kan man läsa om ett av världens modernaste kraftvärmeverk.

Varför har Västsverige så lite Bioenergi
I Västra Götalands klimatplan inför 2030, presenteras denna som en av landets mest ambitiösa klimatstrategi. Men bland de fyra fokusområdena som prioriteras finns inte bioenergi ens med. Man ”ser uppenbarligen inte skogen för alla träd”. Det finns hundratals orter i Sverige som får huvuddelen av sin värme från skogen. Självklar för många, men uppenbarligen inte för alla kommuner i Västsverige.

Det är stor skillnad på kW och kWh
Den totala elanvändningen i Sverige år 2016 var 140 TWh. Industrisektorn stod för 36 procent av denna elanvändning, vilket motsvarar 50 TWh. Bostäder- och servicesektorn stod för 52 procent av elanvändningen, det motsvarar 72 TWh, varav eluppvärmningen står för drygt 30 TWh (drygt 21 procent). Den relativt stora delen av direktverkaVarför har Västsverige så lite Bioenerginde el som används till uppvärmning (30 TWh) skapar problem under vinterperioden. Under kalla dagar krävs en stor installerad effekt för att klara av att värma dessa hus. Ett riktigt kallt dygn kan mer än hälften av all tillgänglig elproduktion gå åt till att få 20 grader varmt.

Möjligheter inom Klimat 2030 i Västra Götaland
För att klara utmaningarna med Klimat 2030 är det uppenbart att vi alla behöver hjälpas åt och samarbeta. Vi är speciellt glada över ambitionen att se helheten i klimatfrågan och de möjligheter som ett omställningsarbete trots allt också innebär. Genom ett branschöverskridande samarbete där offentlig sektor, akademi, näringsliv och organisationer alla samverkar och samtidigt lyssnar till invånarna, menar vi att det är fullt möjligt att nå alla de positiva effekter på hälsa, integration, arbetstillfällen och ökad export som ett klimatsmart samhälle skapar förutsättningar för.  

Vart tog bioenergin vägen på Energimyndighetens webb
Vi vet att vi behöver berätta för hela svenska folket att bioenergi är Sveriges största energikälla, som svarar för mer än en tredjedel av våra energibehov, och ger mer energi än alla andra förnybara energislag tillsammans. Men vi måste tydligen också berätta detta för Energimyndigheten, åtminstone om man skall utgå från vad som visas på myndighetens hemsida. Sverige är bäst i Europa på bioenergi, men på myndighetens hemsida finns det inte ens en antydan om det. Det är uppenbart att det saknas bioenergikompetens hos myndigheten och att bioenergin uppfattas som föråldrad teknik och inte som en ”riktig förnybar energibärare”. Det är uppenbart mer ”inne” att tala om sol- och vindkraft. Men att helt ”tappa bort” landets största energibärare är inte acceptabelt och myndigheten måste naturligtvis snarast ge bioenergin den kredit den förtjänar.

Villamarknad MSB statistik 2016
I veckan presenterade MSB den så kallade ”sotarstatistiken” där landets skorstensfejare redovisar antalet sotningsförrättningar som gjorts under 2016. Statistiken är förmodligen den bästa vi har för att studera trender och utveckling då den innehåller detaljerade uppgifter årsvis ända från 1998. Från PelletsFörbundets sida har vi koncentrerat oss på att titta på utvecklingen 2008- 2016 och kan konstatera att av landets c:a 2 milj. villor fanns 2016 endast 304 402 villapannor kvar. Det kan jämföras med att vi 2008 hade 440 343 pannor.

Norge förbjuder oljepannor för uppvärmning av byggnader
Norge har svårt att få ner sina utsläpp av klimatstörande gaser, som koldioxid, främst på grund av landets stora utvinning av olja och gas. I Norge har utsläppen ökat med 3 procent sedan 1990, medan de i Sverige har minskat med 25 procent under samma period.

Samverkan är nyckelordet för att nå målen
Regeringen har pekat ut fem svenska styrkeområden där vi tillsammans med partners bör investera i framtiden. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Genom samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi skall man hitta nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Bara genom att samverka och kraftsamla kring innovationsinsatser, får Sverige ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas. Strategiarbete som leder till satsningar (7/5 -17)

Sveriges resa att bli klimatledare
En drivkraft har naturligtvis varit att vi i Sverige inte har egna resurser på fossil energi. För att förstå hur Sverige utvecklades till att bli en ledande nation i världen när det gäller att utnyttja förnybar energi måste vi göra en kort återblick till slutet av 1900-talet. Då var vårt lands energianvändning nästan helt beroende av importerad olja. När oljepriset steg ledde detta till att vår ekonomi drabbades hårt och vår välfärd var hotad. Ungefär samtidigt hade boken ”En tyst vår” väckt stor debatt och en miljörörelse växte mer och mer. (11/6 -17)

Fem påståenden som Trump använder för att motivera beslutet att dra USA ut ur Parisavtalet (översättning av artikel av Dana Varinsky, Business Insider)
Den 1 july 2017 meddelade president Donald Trump att han kommer att påbörja processen att dra USA ur klimatavtalet i Paris. Överenskommelsen, signerad av alla utom två länder, syftar till att hålla världen från att värma mer än 2 grader Celsius över preindustriella nivåer, ett tröskelvärde som forskare säger kan rädda planeten från värsta scenarier av klimatförändringar.(2/6 -17)

Svar på tal
Ingvar Åkesson har för det första inte förstått att den debattartikel vi skrev handlade om hälsoriskerna med utsläpp av partiklar och inte alls om koldioxiddebatten. Det är de gamla pannorna som med partikelutsläpp orsakar hälsoproblem och förtida dödsfall.

Men för att i min tur svara på koldioxidberäkningen där Ingvar Åkesson påstår att det skulle ta 500 år innan den koldioxid som bildas vid fliseldning åter bundits till nya träd! Hur tänker han här? Menar Åkesson att vi eldar vi 500 år gamla träd? Förbränningen av biomassa kan aldrig bilda mer koldioxid än från den mängd kol som finns i biomassan. Och den mängden kol är lika med den mängd koldioxid som växten via solljus och fotosyntes tagit från atmosfärisk koldioxid och omvandlat till det kol växten består av och det syre vi alla behöver för att andas. (3/5 -17)

Debatt- Skrotningspremie
Att vedeldning med gammal dålig utrustning kan orsaka stora utsläpp av hälsovådliga partiklar (skadlig rök, sot), och att felaktig hantering med fuktigt bränsle förstärker problemen, har varit väl känt under många år. Nu har den bilden återigen bekräftats i en mer detaljerad forsknings-rapport som dessutom säger att problemen kan vara större än vi tidigare räknat med.

I den rapport, Forskning för renare luft, som forskarna vid SCAC – Swedish Clean Air and Cli-mate Research Program presenterade i februari flaggas för att vedeldningens bidrag troligen är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Forskarna beräknar att uppemot 1 000 förtida dödsfall i Sverige kan orsakas av partikelutsläpp från dålig vedeldning. (20/3 -17)

VEDELDNING FARLIGARE ÄN BILAVGASER (?)
Med braskande rubriker i media trummas ett mantra in att vedeldning skulle vara hälsovådlig. Forskarna vid SCAC – Swedish Clean Air and Climate Research Program presenterade i februari en mer detaljerad rapport, Forskning för renare luft, angående betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik, och flaggar för att vedeldningens bidrag är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Samtidigt betonar forskarna att kunskapen kring vedeldning är bristfällig och att data från utsläppen vid vedeldning är betydligt osäkrare än de från vägtrafiken. (2/3 -2017)

Nu skärper Boverket emissionskraven för vedeldning
Boverket konstaterar redan inledningsvis att småskalig vedeldning har varit och är fortfarande en viktig del i vår energiförsörjning. Men betonar samtidigt att luftföroreningarna från småskalig förbränning är ett problem i hela Europa och har en betydande hälsopåverkan. WHO uppskattar att 61 000 människor dör varje år i Europa på grund av småskalig förbränning av kol och biobränsle. I Sverige har IVL uppskattat att cirka 1 000 förtida dödsfall orsakas av luftföroreningar från vedeldning. Det är därför angeläget att minska utsläppen av hälsopåverkande luftföroreningar från förbränning av biobränsle. (21/6 -16)