Malmö inför tuffare regler för vedeldare

Trivseleldning och eldning i fastbränslepannor som inte är miljögodkända är från den 1 jan 2016 förbjudna att använda i Malmö kommun. De nya miljöföreskrifterna gäller i Malmö mellan 1 april och 30 september. Förbudet omfattar alla former av trivseleldning med fast bränsle men också fastbränsleeldning för värme och varmvatten i panna som inte är miljögodkänd eller som inte är försedd med en ackumulatortank. Förbudet gäller inom område med detaljplan samt tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan.

PelletFörbundet delar Malmös uppfattning kring behovet av att skärpa miljökraven för småskalig fastbränsleeldning. Vi är också glada över att kommunen så tydligt markerar att det endast är den gamla dåliga tekniken som förbjuds. Malmö visar att det redan inom gällande regelverk finns förutsättningar att rätta till många av dagens problem med höga emissionstal utan att för den skull begränsa den moderna fastbränsleeldningen.

Det är inte eldningen i sig som är det stora problemet utan det är bristfällig och omodern utrustning i kombination med olämpligt bränsle och ett felaktigt handhavande som orsakar de flesta problemen. PelletsFörbundet vill att:

  • Miljökraven i EN 303-5 klass 5 när det gäller nyinstallationer snarast införs i BBR
  • Samhället inför nya krav som begränsar användningen av utrustning som inte uppfyller miljö- och säkerhetskrav, samt eventuellt även ett ålderkrav på gammal teknik
  • Sotningsväsendets befogenhet i samband med brandskyddskontrollen utökas till att även omfatta gällande miljökrav.
  • Samhället inför en skrotningspremie för gammal teknik för att begränsa att gamla produkter kommer ut på andrahandsmarknaden
  • Det genomförs nationella informationsinsatser riktade till villaägare för att öka kunskapen och bidra till ett bättre handhavande

Läs mer om var PelletsFörbundet tycker via länken: Malmö inför tuffare regler för vedeldare