[layerslider id="9"]

Varför använda Pellets?

Förutom att man gör en god gärning för miljön så borde pellets vara det självklara valet för industrin. Nedan hittar du fyra skäl och information som kommer att hjälpa dig att fatta ett väl underbyggt beslut inför en konvertering till pellets.

Ekonomi

Genom att konvertera till Pellets så kan man redan idag spara mycket pengar. Besparingen kommer dessutom att bli ännu större när skattesubventionerna på olja och gas försvinner.

Konvertering

Vill man konvertera från olja till pellets så finns det idag flera attraktiva alternativ. Ny anläggning, Konvertera befintlig anläggning, Leasing eller Färdig värme.

Miljö

Pellets är förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin. Pellets är klimatneutralt och genererar inte mer koldioxid ut än vad trädet tar upp under sin livstid.

Pellets

Pellets produceras ofta lokalt, levereras i Bulk, Storsäck eller Småsäck och är lätt att hantera. Jämfört med olja och gas är pellets även mycket prisstabilt.

Du är i goda händer

Bland Pelletsförbundets medlemmar finns hög kompetens och många års erfarenhet. Oavsett om du vill investera i en ny anläggning eller konvertera en äldre så finns det kunskap och resurser. Under våra medlemssidor hittar du Bränsleproducenter, Utrustningstillverkare, Installatörer och Konsulter.

Pellets och Ekonomin

Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid och ingen energiskatt för eldningsolja. Sedan 2011 har denna ”rabatt” kraftigt reducerats genom att koldioxidskatten har höjts samt att en energiskatt har införts. År 2015 höjdes koldioxidskatten på olja återigen och vi kan förvänta oss ytterligare höjningar 2016 och 2017. Redan innan koldioxidskatten höjdes var det lönsamt att konvertera bort oljan och byta till pellets.

Nedräkningen har startat!

Den av regeringen tidigare aviserad borttagning av skattesubventionen för eldningsolja inom viss tillverkande industri vi årsskiftet 2015/2016 har nu i budgeten ändrats till att ske i två steg. Klart är dock att en viss del av skattesubventionen försvinner vid årsskiftet. När den sedan är helt borttagen blir priset för 1000 kubikmeter olja nästan 2 miljoner kronor dyrare sedan 2014. Det är hög tid att titta närmare på alternativ med pellets!

Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Åtgärder som kan få stöd handlar om allt från transporter, biogas och fjärrvärme till lustgasdestruktion, infrastruktur och kommunikationsinsatser. Här hittar du information om beviljade projekt 2018-02-20-Beviljade-atgarder-klimatklivet

Dagar
0
-155
-7
Timmar
-2
-3
Minuter
-2
-7
Sekunder
-2
-1

Hur påverkar detta dig?

Priset på både el och olja går upp och ned som en berg- och dalbana. Kallt väder, oro i Mellanöstern, konjunktursvängningar – en mängd faktorer påverkar priset på de fossila, ofta importerade, bränslena samt el. Därför är det mycket svårt att i förväg räkna på dina energikostnader. Med pellets vet du vad din kostnad blir. De senaste åren har priset på pellets legat mycket stabilt kring ca 35-40 öre/kWh (exkl. moms). Detta kan jämföras med priset på el som under en vinter kan variera kraftigt.

Skärmavbild 2015-06-11 kl. 16.23.56 Prisjämförelse, öre/kWh, mellan el, olja och pellets

Nästan alla villaägare i Sverige har idag bytt ut oljepannorna mot miljövänligare alternativ. Till stor del beror det på att regering och riksdag har styrt utvecklingen genom att höja skatterna på bränslen som tillför växthusgaser till atmosfären.

Nu har turen kommit till industrin. Det man nu har beslutat är att höja skatterna på koldioxid och energi samt att minska skattesubventionerna. Syftet med beslutet är att få industrin att byta till uppvärmningssystem som inte skapar växthusgaser. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med två miljoner ton till år 2020. Det är bakgrunden till att det nu blir avsevärt dyrare att behålla sina oljebaserade uppvärmningssystem än att ställa om till bioenergi.

Så här mycket ökar skatten.

Många företag har idag nedsatt skatt på koldioxid (jord-, skogs- och vattenbruk samt tillverkande industri) Nu kommer skattesubventionen att reduceras i flera steg. Använd vår kalkylator nedan för att se hur mycket skatten ökar och mycket du kan spara.

Följande branscher påverkas:

 • Tillverkande industri
 • Tvätterier
 • Växthus
 • Jordbruk
 • Fastigheter

Finansiering

För att kunna leverera en anläggning under leasing får den inte anses som fast egendom dvs inget får vara fastskruvat i marken och den skall vara mobilt prefabricerad.

Kostnaden att leasa anläggningen är den finansiella kostnaden på anläggningsvärdet som leasingbolaget kan presentera. Just nu är ett bra avtal ca 4-5 % ränta och det normala upplägget är 5 års leasing med 10 % restvärde.

Kunden kan köpa sin anläggning på två olika vis. Antingen en prefabricerad anläggning eller bygga om sitt pannrum.

Prefabanläggning

 • Prefabanläggning på 300 kW från ca  1,3 – 1,8 Mkr
 • Prefabanläggning på 1 MW från ca  3,0 –4 Mkr
 • Prefabanläggning på 3 MW från ca  5,0 – 8 Mkr

Ombyggnad pannrum

 • Bygga om sitt pannrum för en 300 kW anläggning från ca  2 – 2,7 Mkr
 • Bygga om sitt pannrum för en 1 MW anläggning från ca  3,5 – 4,0 Mkr
 • Bygga om sitt pannrum för en 3 MW anläggning från ca  7,5 – 8,5 Mkr

För att kunna leverera en anläggning under leasing får den inte anses som fast egendom dvs inget får vara fastskruvat i marken och den skall vara mobilt prefabricerad.

Kostnaden att leasa anläggningen är den finansiella kostnaden på anläggningsvärdet som leasingbolaget kan presentera. Just nu är ett bra avtal ca 4-5 % ränta och det normala upplägget är 5 års leasing med 10 % restvärde.

Oberoende av anläggningsstorlek mellan 60 – 115 öre/kWh. Priset är beroende på hur många kWh på årlig basis leverantören får leverera i förhållande till den anläggningsinvestering leverantören bekostar. En 1 MW anläggning kan leverera allt från 0 kWh till 8 790 000 kWh per år.

Priset är också beroende på den lokala bränslemarknaden, anpassningar i anläggning som påverkar investeringen och hur långt driftspersonal har till anläggningsplatsen.

Hur mycket kan man spara?

Ett exempel

Ett företag som i dag har ett årligt behov av 100 kubikmeter olja betalar ca 900 000 kr. Om energibehovet i dag istället hade tillgodosetts med pellets hade denna kostat ca 350 000 kr. En besparing redan i dag på ca 550 000 kr. När skattesubventionen för koldioxidskatt tagits bort kommer besparingen att bli ytterligare ca 100 000 kr. I kalkylatorn till vänster kan du räkna ut din besparing.

Se filmen från Atria som konverterat till pellets. Atria är en stor tillverkare av livsmedel under varumärken som Sibylla, Lithells och Ridderheims. Under hösten 2015 tog Atria i drift en ny ångcentral som kan levererar 6 MW ånga med träpulver till fabriken i Sköllersta.

Atria behövde ersätta den gamla panncentralen, både av åldersskäl såväl som av deras behov av större kapacitet. Valet föll på en prefabricerad, komplett panncentral från PetroBio. Den nya panncentralen eldas med pellets som mals till träpulver innan det eldas upp i en Petro PCES-brännare. Med 100% träpulver levererar pannan upp till 6 MW ånga till deras process.

Den stabila prisbilden på pellets och den enkla hanteringen avgjorde valet av en pelletsbaserad träpulveranläggning.

Pellets och miljön

Från vår största förnybara resurs: skogen

Det kan vara på sin plats att påpeka att vi kapar ingen skog för att göra pellets. Pellets är istället en förnybar bioenergi som består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Denna rena träråvara komprimeras under högt tryck till små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Slutprodukten är miljövänlig, praktisk, effektiv, prisvärd och inte minst; nära till hands.

Pellets är klimatneutralt vilket innebär att när pellets eldas släpps det inte ut mer koldioxid än vad trädet hade tagit upp under sin livstid. Om trädet hade fått stå kvar i skogen hade det inbundna kolet släppts ut förr eller senare då trädet dör och förmultnar. För varje träd som avverkas i Sverige planteras ca 3 st nya träd. I stället för att det inbundna kolet släpps ut till ingen nytta kan man genom pellets tillgodogöra sig den inbundna energin innan kolet släpps ut samtidigt som fler träd kan planteras och fossila bränslen kan fasas ut – dubbel miljönytta med andra ord!

En del tror att bioenergi inte är en lika miljövänlig energiform som sol och vind. Det är fel. Bioenergin är lika mycket förnybar energi som sol, vind och vatten. Bioenergi kan ses som lagrad solenergi. Växterna omvandlar en del av solenergin till kemiska föreningar som kan användas vid ett senare tillfälle. Däremot kan människor ibland missbruka naturen på samma sätt som somliga bryter mot lagar och begår brott. Det är viktigt att vi har regelverk eller lagstiftning, så att vi kan vara trygga i att bioenergiproduktion sker på ett hållbart sätt.

original_treeecropped

Trä är lagrad solenergi som materialiseras genom fotosyntes. Löv och barr tar upp koldioxiden (CO2) ur luften, tar hand om kolet (C) i koldioxiden och frigör syret (O). Detta skickas tillbaka till atmosfären. Med hjälp av vatten och mineraler ur marken bildas veden i stammen.

Trä ingår i naturens eviga kretslopp vare sig vi eldar upp det eller låter det förmultna. När vi eldar med ved tillförs inte någon ny koldioxid till atmosfären. Den koldioxiden som frigörs när du eldar är samma mängd som växten via fotosyntes bundit. När den frigörs tas den åter upp av växterna, blir ny ved och kan eldas igen.

Det är sedan lång tid bunden koldioxid och svavel från fossila bränslen (kol, olja och gas) som är den stora boven bakom växthuseffekten och den försurning som just nu hotar många känsliga miljöer.

Ved är i praktiken svavelfritt. Askan från träeldning är dessutom alkalisk. Därför motverkar den försurning när den återförs till skogen.

 

Någon egentlig miljömärkning finns inte för svensk pellets men alla svenska producenter följer Svensk Standard vilket gör att man oavsett leverantör kan förvänta sig en produkt av hög kvalité. Svensk Standard definierar pelletsen egenskaper så som storlek, volymvikt, torrhalt, energiinnehåll och askhalt. Detta gör att man kan förvänta sig att pelletsen fungerar på likvärdigt sätt oavsett tillverkare.

Läs gärna mer om klimat och miljö på Energimyndighetens hemsida »

Läs mer om Pellets och Svensk Standard »

Konvertera till Pellets

Vid en konvertering finns det mycket som ska bli rätt för att uppnå en god kvalité genom hela projektets genomförande. Frågor som hur stor del av energibehovet ska ersättas med biobränsle och val av teknisk lösning ska fastställas mm. Myndighetsmässigt finns det olika krav på anmälningar, kontroller, utformning av anläggning och arbetsmiljöfrågor. Förutom detta gäller det att beskriva förutsättningarna samt köpa en Anläggning med rätt funktion.

För att få fram rätt förutsättningar kan det vara lämpligt, men inte nödvändigt, att anlita en konsult inom området värme- eller ångproduktion. Tänk på att det är lika viktigt att se över industrins förbrukningspunkter beträffande energiåtgång, handhavande och uttagsprofil.

Notera att Ni inte ska köpa en panna eller en brännare som en maskindel, utan en Anläggning med fullt funktionsansvar. Av denna anledning bör kontraktet utgöras av ABA 99. Fördelen med denna kontraktsform i jämförelse med andra, såsom ABT 06, är att ABA 99 innehåller och beskriver bl.a. Krysslista, Provning, Intrimning, Provdrift och Prestandaprov mm. Genom ABA 99 åligger det Leverantören att utrusta Anläggningen med nödvändig utrustning för drift, säkerhet och funktion inom ramen för aktuella föreskrifter och normer.

 

Goda exempel

Vid konvertering av olja till pellets förekommer ofta olika incitament för en konvertering, i detta fall hos Arvidsjaur Energi AB förelåg ett starkt behov av en kapacitetsökning samtidigt som ett krav förelåg att reducera oljebehovet i deras energiförsörjning.

I detta fall har en befintlig oljepanna demonterats och ersatts av en 5 MW pelletspanna, som via värmeväxlare förser det befintliga kulvertnätet med värme.

Under en 15 dagarsperiod från slutet maj och in i juni månad berättar driftansvarige Mats Rehnberg att man sparat in 25 m³ olja.

Anläggningen är utförd av KLm Energi & Mekanik AB och består av en hetvattenpanna försedd med en integrerad pelletsbrännare med automatisk urartning. En pelletssilo från Mafa på 168 m³ används som förråd

Denna anläggning är placerad hos AMAQ i Aneby där kontaktman är Björn Stendal.

Anläggningen är uppbyggd av två stycken panncontainers för pellets om vardera 3 MW samt två stycken panncontainers för flis, även de om vardera 3 MW.

Pelletsutrustningarna är försedda med en hetvattenpanna med integrerad brännare och flisutrustningarna är även de försedda med en hetvattenpanna men med rörligt rostersystem.

Varje pannenhet är försedd med automatisk utaskning.

Varje container är försedd värmeväxlare mot fjärrvärmenätet, vilket ansluter mot panncontainrarna via en servicecontainer innehållande all erforderlig utrustning för vattendistribution samt det totala överordnade styrsystemet. Fördelningen av vatten över de olika panncontainrarna sker helt automatiskt.

Varje container är försedd med en askcontainer dit askan transporteras via det automatiska utaskningssystemet.

Bränsleflisen matas automatiskt från sin ficka via en mellanbehållare till respektive fliscontainer, och pelletsen matas från två pelletssilosar till respektive pelletscontainer.

Genom att ta tillvara på och förbränna den organiska restprodukten drav ersätter Spendrups 3, 5 miljoner liter inköpt olja med egen bioenergi på sitt bryggeri i Grängesberg. Den nya dravanläggningen är den första i Sverige och den enda kända i världen som förbränner torr drav.

Att öl görs av vatten, jäst, malt och humle och helst enligt den tyska renhetslagen från 1516 vet de flesta. Att den största restprodukten från öltillverkning kallas drav och är en organisk massa bestående av rester av kornmalt vet kanske inte lika många. Bryggerijätten Spendrups producerar 160 miljoner liter öl om året, en tillverkning som också genererar 30 000 ton drav. Det näringsrika draven lämpar sig väl till djurfoder, men också till utvinning av biogas, varför ölbryggarna länge haft anledning och möjlighet att sälja det vidare. Så även Spendrups – fram tills februari i år.

Läs hela artikeln på energinyheter.se

Vad är Pellets?

Inhemsk råvara och en högkvalitativ produkt från svenska producenter

Den svenska pelletsen håller mycket hög kvalitet och det finns gott om råvara. Råvaran som används är inhemsk och lokalproducerad och pengarna stannar kvar både i den lokala ekonomin och i företaget. I Sverige finns pelletsfabriker utspridda över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter. I dag finns det ca 80 st. pelletsfabriker spridda över landet med varierande produktionskapacitet. För varje TWh bioenergi som levereras och används kommersiellt brukar innebära, direkt och indirekt, ca 250-300 st. arbetstillfällen.

pelletsize

Att verka för en ökad pelletsanvändning för uppvärmning är en självklarhet mot bakgrund av de utmaningar och krav vi har på en effektivare energianvändning och minskade klimatgasutsläpp.

 1. Avskiljning – Först avskiljs eventuella främmande föremål, t.ex. sten, grus och metallföremål för att få ett rent bränsle. Detta sker även på fler ställen under tillverkningsprocessen.
 2. Sönderdelning – Större partiklar sönderdelas i kvarnar till lämplig storlek. Finare fraktioner blir pellets.
 3. Pelletering – Den nu torra råvaran med rätt fraktion matas in i pelletspressar. Huvudbeståndsdelarna är trä med sitt naturliga innehåll av cellulosa och lignin. När trä pressas under mycket högt tryck höjs temperaturen och ligninet binder ihop spånet (partiklarna) till pellets. Den nypressade pelletsen passerar genom en kylare så att ligninet får stelna.

Ett förråd ska skydda pellets väl mot fukt, vara tätt, vara väl ventilerat och avluftningen bör vara tillfredsställande. Förrådet rekommenderas kunna ta emot minst 3 ton pellets samt dessutom rymma en viss reservkvantitet och ta hänsyn till rasvinklar på pellets.

För att klara 3 tons leveranser bör den effektiva fyllnadsvolymen uppgå till minst 6-8 m3. Ett ton pellets motsvarar en volym på ca 1,6 m3. Manlucka och titthål bör monteras så att man lätt kan komma in i förrådet för att kontrollera fyllnadsnivån och kvaliteten. Förrådets bottenlutning mot bottenskruven bör vara mellan 45° och 55° och utförd med en hård glatt yta för att minimera risken för valvning. Högre vinkel innebär att förrådet i princip blir självtömmande och en lägre vinkel innebär eventuellt mer manuellt arbete vid sluttömning av förrådet. Tänk på att pellets lätt suger åt sig vatten, skydda den därför från ytterväggar, källargolv och liknande.

En byggfackman kan ge dig råd angående materialval och dimensionering av reglar, skivor mm. Kontrollera också eventuella brandkrav med tanke på erforderlig tjocklek mineralisolering och gips.

Läs mer om förvaring »

Du kommer att vara i gott sällskap

Om du fortfarande behöver hjälp med ditt beslut så är det lättast att hänvisa till alla de som redan valt pellets. Ta kontakt med oss eller någon av våra medlemmar om du behöver ytterligare referenser.