Förstudie ang framtida Bioenergiplattform för internationalisering

Förstudien Planeringsunderlag/innovationskluster för internationalisering inom bioenergiområdet har finansierats av Energimyndigheten genom annonserat stöd till förstudier inför internationell klusterverksamhet inom energiområdet. Förstudien har genomförts i samarbete mellan RISE Research Institutes of Sweden, Pelletsförbundet, Svebio och Skogforsk. Tillsammans har vi den erfarenhet, kunskap och det förtroende som behövs för att arbeta tillsammans med branschens alla aktörer. Genom våra gemensamma nätverk, och genom att utnyttja varandras expertkunskaper, kan vi redan från uppstarten verka för att överbrygga identifierade barriärer med målet att på sikt skapa en bestående organisation med ansvarar för att vägleda företagens internationaliseringsarbeten. Innovationen är anpassning av teknik på ny marknad. Läs hela rapporten här!

Vi vill tacka alla som svarat på enkäten, deltagit och bidragit med värdefulla synpunkter på workshoparna och finansiär som har bidragit till att projektet har gått att genomföra.