[layerslider id="6"]

Pellets är ett bekvämt och förnyelsebart biobränsle med hög förädlingsgrad. Våra medlemmar bidrar till FoU och vårt deltagande i olika forskningsprojekt banar vägen för ännu nöjdare kunder och användare.

Vi är medlem i NäPFo – Nätverket för pelletsforskare – och

PelletsFörbundet deltar i dagsläget i 2 större forskningsprojekt:

Pelletsforskning PELS-projektet mm

PELS- projektet ä en fortsättning på Pelletplattformen I & II och finasieras liksom tidigare av PelletsFörbundet, SLU och Energimyndigheten. Programmet är ett samarbete mellan PelletsFörbundet via dess medlemsföretag, teknikleverantörer och forskare via Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vid inst. för Biomassatekologi och Kemi. Programmet pågår under 3 år med start början av 2017.

Programmet riktar in sig på:

  • Emissioner och varmgång vid lagring av pellets”
  • Inverkan av pelletskvalitet på förbränningen”
  • Test och verifiering av ny torkteknikEn stor del av försöken i forskningen utförs direkt i produktionen bland PF:s olika medlemsföretag runt om i landet. För mer information om Pelletplattformen och publikationer besök inst. för Biomassatekologi och kemi vi SLU. Du kan även ladda ned resultatrapporter som pdf-filer.

Här hittar du föredragen från den andra och sista workshopen inom ”Framtida Närvärme” Internationalisering och Restströmmar från skogsbruket – två aktuella områden för närvärmesektorn och dess framtid.

1. Introduktion Staffan Carlsson RISE
2. Trender i Europa Anders Hjörnhede
3. Innovationskluster Susanne Paulrud
4. Restströmmar från skogsbruket Dimitris Athanassiadis SLU
5. Skogsstyrelesen Hillevi Eriksson 30 nov 2017
6. PELS Pelletsutveckling M_Finell SLU
7. CFD-modelling…-Henrik Viinikka RISE ETC
8. Rökgasåterföring Susanne Paulrud RIS
9. Bränsleadditiv och sameldning Christoffer Boman UmU

Detta var som sagt den sista workshopen inom nuvarande projekt och vi i projektgruppen vill tacka för ert deltagande, intressanta presentationer, kloka inspel och givande diskussioner. Det återstår att se under vilka former vi ses nästa gång, förhoppnings blir det någon form av fortsättning på workshop-serien

Safepellets

SAFEPELLETS är ett treårigt forskningsprogram med forsknings och industripartners från Europa som syftar till att ge tekniska lösningar och kvalitetssäkring för att förebygga problem som på ett negativt sätt kan påverka industri- och slutanvändare av pellets.

Projektet pågår i tre år med start i början av 2012. Målet är att genom grundläggande och tillämpad forskning, expertnätverk samt samordnings- och stödåtgärder förebygga problem och skapa riktlinjer för säkrare produktion, transport och lagring av pellets.

Programmet stöds av Seventh Framework Programme (FP7)

Under vissa förhållanden avger träpellets brandfarliga och giftiga gaser, detta utgör ett säkerhetsproblem vid lagring av pellets. Dessa gaser består främst av VOC (Volatile Organic Compounds), CO och CO2 och frigörs i ett fenomen som kallas off-gassing. Behovet av forskning och undersökningar i området finns och därför har SAFEPELLETS är ett europeisk (FP7) samarbetsprojekt bildats. SAFEPELLETS syftar till att lösa frågor som:

  • bildande av CO, CO2 och andra flyktiga organiska föreningar (off-gassing) under lagring och transport av träpellets
  • självuppvärmning och spontan antändning av träpellets

Projektet som löper under tre år (2012-2014) innefattar:

  • grundläggande och tillämpad forskning
  • expertnätverk
  • samordnings- och stödåtgärder för att förebygga problem
  • forskning till förmån för särskilda grupper inom små och medelstora företag (SMF) i Sverige men även hela europeiska pelletsindustrin.

SAFEPELLETS syftar till att ge tekniska lösningar och kvalitetssäkra lagring för att förhindra och lösa problemen för industri- och konsumenter. Dessutom syftar SAFEPELLETS till att finna metoder för karakterisering av mekanismerna för off-gassing och självuppvärmning. Dessa kommer att ligga till grund för ett unikt och nytt riskbedömningförfarande för hela försörjningskedjan av träpellets.

Denna studie kommer i slutändan bidra till att skapa riktlinjer för säkrare produktion, transport och lagring av pellets, samt ett varuinformationsblad för biomassa pellets.

Forskning utförs genom följande partner: Bioenergy 2020+ GMBH (BE2020), Deutsches Biomasseforschungszentrum Gemeinnuetzige GMBH (DBFZ), Sveriges Lantbruksuniversitet Enheten för Biomassateknologi och Kemi (SLU BTK), Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Teknologisk Institut (DTI), and Association Europeenne pour la Biomasse (AEBIOM).

Deltagande branscher och förtag i projektet är Propellets Austria-Netzwerk zur Forderung der Verbreitung von Pelletsheizeungen Verein (PPA), PelletsFörbundet (PF), Firefly AB, Laxå Pellets AB, De Danske Halmleverandorer (DanskeHalm), Verdo Energy AS (Verdo), Deutscher Energieholz-und Pellet-Verband E.V. (DEPV), Pusch GMBH & CO KG (PuschAG), Dansk Traeemballage AS (DTE AS).

safepelletsBILD

Här kan du ladda ner rapporten SAFE PELLETS_final_part_A_B_C

 

NäPFo – Nätverket för pelletsforskare

I Sverige bedrivs en omfattande forskning på pelletsområdet. Forskning sker på alla steg i tillverkningen och användningen av pellets. Denna forskning är viktig och kan leda till att pelletsanvändningen på sikt blir ännu mer fördelaktig. För att uppnå detta måste forskningsresultaten spridas effektivt, både bland forskare och mellan forskare och pelletsbranschen. Till nätverkets egen webbplats.

Övriga forskningsrapporter:

Vedrök i Västerbotten- Mätningar, Beräkningar och Hälsokonsekvenser

Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl.a. partiklar, polyaromatiska kolväten (PAH) och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt. Kunskapen är dock begränsad. På uppdrag av Naturvårdsverket har därför detta projekt genomförts, med syfte att förbättra kunskapsläget.

Mätningar av vedeldningsrelaterade luftföroreningar har gjorts av IVL i fyra områden med bebyggelse av olika ålder: Vännäs, Vännäsby, Sävar och Tavleliden (villaförort i Umeå). En databas för inventerade eldstäder i Västerbotten baserat på information från sotarna har tagits fram av Umeå universitet, som också genomfört frågeundersökning om eldningsvanor. Modellberäkningar av halter och exponering har utförts av SMHI och hälsokonsekvensberäkningar har gjorts av Umeå universitet och SMHI.

Ladda ner rapporten här: Vedrök i Västerbotten- Mätningar och Hälsokonsekvenser