Dokument från Boverket angående Certifiering

Systemet inom hela EU bygger på frivillig certifiering med krav på att certifieringsorganen ska vara ackrediterade. Boverket har genom förordningen (2012:970) om certifiering av vissa installatörer blivit bemyndigat att meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för att bli ackrediterad samt de krav som ska vara uppfyllda för att bli certifierad, enligt 1 och 2 §§ lagen (2012:838) om certifiering av vissa installatörer. PelletsFörbundet deltar i en referensgrupp tillsatt av Boverket

Regelförslaget innebär bland annat att installatörer för att bli certifierade ska dels genomgå en utbildning som tillhandahålls av ett ackrediterat certifieringsorgan, dels därefter genomgå ett teoretiskt och praktiskt prov hos ett ackrediterat certifieringsorgan.

Här nedan hittar du några dokument där du kan läsa mer angående certifieringen

Rapport från möte med Boverket 28 januari 2015

Konsekvensutredning CIN2 – remiss

Cerifiering EU-direktivet