Slide background

Pellets

Pellets

Brist på pellets

Just nu, i början av mars, är det brist på pellets över i princip hela Europa. Och de senaste veckornas kalla väder i Sverige och övriga Europa har inte gjort situationen bättre då vi haft kallare än på många år. Vilket naturligtvis även lett till att det behövs mer pellets än vanligt. Samtidigt är årets situation på pelletsmarknaden är ganska unik, varför både kunder och tillverkare är lite ”tagna på sängen”. I grunden ligger att vi haft flera varma år med lite lägre efterfrågan på pellets, vilket lett till att såväl användare som tillverkare inför denna eldningssäsong minskat på sina ingående lager. Samtidigt har det också byggts lite fler anläggningar som förbrukar pellets än vad branschen förutsåg.

Utöver detta har vi tidigare i höst och vinter haft en mycket regnig period i både Baltikum och Södra Sverige. Det myckna regnandet har framförallt påverkat skogsaktörer i Baltikum som inte klarat att ta ut någon skogsråvara förrän det blev kallt en bit in i januari. Då hade redan flera sågverk stått stilla i många veckor. Då merparten av pelletsproduktion i Baltikum går på export, och tillverkningen där ligger nere, får det konsekvenser för tillgången i hela Europa. Speciellt en kall senvinter som denna vinter. Men även vi i Södra Sverige har man haft svårigheter att få ut virke till våra sågverk med konsekvensen att även vi har producerat något mindre pellets än normalt.

Då lagren är tömda både i Sverige och utomlands finns det ingen marginal att balansera med. Men positivt är ända att sågverken nu går för full igen, vilket förutom sågtimmer även ger råvara till pelletsproduktion. Normalt sett brukar produktionskapaciteten ”komma ifatt” efterfrågan i mitten av mars, men i år kan det säkert dröja ytterligare någon vecka. Trots detta tror ändå de flesta av våra medlemsföretag att man kommer att klara sina kontrakterade leveranser, förutsatt att den kyla vi har nu inte blir alltför långvarig. Men situationen just nu är den att man har svårigheter att ta på sig nya kunder under säsongen.

Vår bedömning är alltså att årets situation är tillfällig, och att årets situation också kommer att höra till undantagen. Pelletsproduktionen i världen ökar år för år och är idag omkring 30 miljoner ton, varav ungefär 1,6 milj ton hamnar i Sverige. Att extremt kalla vintrar kan ställa till problem även fortsättningsvis är inget nytt, men normala år ska detta bara betyda att vi tvingas öka importen av pellets. Dagen situation, med en brist i hela Europa, är därför en för branschen helt ny, men ack så olycklig situation.

Från branschens sida arbetar vi naturligtvis för att vi inte skall hamna i den här typen av svårigheter framöver. Bland annat diskuteras hur vi löpande skulle kunna rapportera vårt beräknade överskott som ett gemensamt ”beredskapslager” där var och en sedan månadsvis rapporterar sin status. På så sätt skulle vi kunna få signaler tidigare på hur marknaden utvecklas. När läget är akut så försöker vi ändå gemensamt att hjälpas åt för att mildra problemen.

Det råd vi från PelletsFörbundet kan ge är att man som kund tecknar avtal och gärna beställer pellets i god tid inför säsongen. Det är också bra om man som kund även försöker ha ett lager som räcker lite längre för större trygghet. Avtalskunder går naturligtvis alltid före är det uppstår en situation som denna.

Pellets är ett bränsle från vår i särklass största förnyelsebara resurs; skogen. I stort sett all pellets som produceras i Sverige består av biprodukter från skogsindustrin i form av såg- och kutterspån. Råvaran komprimeras under högt tryck och formar små stavar av träfibrer med mycket högt energiinnehåll. Tillverkningen av pellets kan ses som ett sätt att ”förädla sågspån” till ett lagringsbart och transporteffektivt bränsle som kan flytta stora mängder energi från skogen till slutanvändarna.

Allmänna leveransbestämmelser för försäljning av pellets till konsument

Pellets är ett träbaserat bränsle med högt energinnehåll som används för uppvärmningsändamål. Som privatperson kan du välja mellan tre olika sorters värmesystem; panna, kamin eller brännare. Pellets används också i flerbostadshus i värmecentraler eller i fjärr- eller kraftvärmeverk.

De flesta av oss gör det vi kan för att sänka våra uppvärmningskostnader och minska vår energianvändning. Pengarna vi sparar på energieffektivisering och minskade kostnader för uppvärmning kan läggas på annat vi tycker vi har mer glädje av. Uppvärmning med pellets är i jämförelse med uppvärmning med direktverkande el och olja ett långsiktigt och privatekonomsikt bra val. I fastigheter som inte är anslutna till fjärrvärmenätet är pellets ett självklart val för många villaägare.

Som villaägare kan du välja mellan pelletspanna, pelletskamin eller pelletsbrännare. Oavsett vad du väljer är dagens pelletssystem enkla att sköta och kan beroende på behov vara helt automatiserade. Förbränningsutrustningen sköter själv tändning och släckning och håller en jämn temperatur alltifrån en liten glödbädd till en jämn, varm låga beroende på husets värmebehov vid varje given tidpunkt.

Du kan välja att få pelletsen levererad i säck- eller bulkform. Installerar du ett bulkförråd kommer leveranserna kontinuerligt under året utan att du behöver lägga ner något jobb. Pelletssystem behöver uraskning några gånger per år, vilket i praktiken innebär tömning av en askbehållare. Askan är i sig ett högkvalitativt gödningsmedel som kan användas i trädgården eller på gräsmattan.

Vår energianvändning är en av våra riktigt stora framtida utmaningar ur miljösynpunkt. Förbränningen av fossila bränslen som olja, kol och naturgas späder på växthuseffekten och påskyndar på så vis jordens uppvärmning. Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp och påverkar därmed inte miljön som fossila bränslen gör.

Faktablad

Hitta rätt i energidjungeln

Enligt en undersökning  från en av våra stora banker är stigande energipriser det största orosmolnet för landets villaägare – vi oroar oss mer för det än för exempelivis stigande ränta. Men det är lätt att hamna i en prisdjungel när man jämför priser mellan olika uppvärmningsalternativ. Tänk på följande så hittar du lättare rätt väg och slipper jämföra äpplen och päron.

  • Ta reda på dina energikostnader i dag – samla ihop dina räkningar och gör ett överslag.
  • Välj ett uppvärmningsalternativ som du tycker verkar vettigt – är kostnaden det enda som du bryr dig om eller finns det andra saker som spelar in? T ex miljön, långsiktigheten, enkelheten?
  • Ta fram realistiska prisjämförelser – nöj dig inte med prat om ”normalvillans behov”. Varje boende är unikt och i vårt avlånga land skiftar förutsättningarna mellan landsdelarna.
  • Jämför kostnaderna för installation, underhåll och drift i ett långt perspektiv – din värmeanläggning ska hålla länge.
  • Var inte rädd för att fråga – återförsäljare, installatörer och glöm inte den opartiske kommunala energirådgivaren.
  • Väg samman alla synpunkter, förslag och egna behov med vad du tror om framtiden – det är visserligen omöjligt att sia om framtiden men ta en funderare på energipriser, politiska beslut om skatter på olika energislag och konsekvenser av den pågående klimatdebatten.

Produktion & Användning

Värmepellets kommer från skogens träd. Normalt används sågspån direkt från sågverken som råvara i processen, vilket betyder att tar tillvara och förädla det spill och de restprodukter som uppstår när träden blir till virke av olika slag. Produktionen är en industriell process där råvaran torkas, komprimeras, kyls och förpackas. Pellets tillverkas i flera produktionsanläggningar runt om i landet.

Den friktionsvärme som uppstår när spånet pressas till pellets får en av träets beståndsdelar, lignin, att smälta och på så sätt binda ihop den färdiga pelletsen. Ligninet gör också att inga tillsatser för att ”limma samman” pelletsen behöver tillsättas utan det är helt och hållet en naturlig produkt. Efter pelletspressarna är pelletsen mycket varm och måste kylas innan den förpackas i säckar eller lastas på bulkbil för vidare leverans.

När du eldar med värmepellets frigörs inte mer koldioxid än träden behöver under sin tillväxt. Det gör att värmepellets inte bidrar till ökade koldioxidutsläpp eller försurning. Med pellets kommer din energi till 100 % från förnybara råvaror det är viktigt med tanke på kommande generationer.

Funderar du på elbasererad värme, t ex med en värmepump, så bör du tänka på att även elektricitet håller också det på att bli en bristvara. Ett snabbt växande energibehov i världen gör att energibolagen utvinner mer och mer el ur kol-, gas- och kärnkraftverk. Nästan hälften av el som konsumeras i Europa kommer från koleldade kraftverk. Därför måste vi tänka på att vara sparsam och på hur vi bäst använder vår elström. Bäst är om elen används till det som som den är bäst på – att sprida ljus, driva motorer och uträtta arbete i maskiner och olika slags apparater.

Även om vi bor i ett land med stor tillgång till förnybar energi, så är det inte alltid självklart att elen vi använder är förnybar. Om du väljer att värma ditt hus med pellets eller andra förnybara energikällor sänker du ditt elberoende och ser till att elen kan användas där den fungerar bäst. Och behöver inte fundera så mycket på varifrån elen kommer.

Vi bor i Norden. Det innebär att vi har mycket sol på sommaren och betydligt mindre under vinterhalvåret. Med behovet av energi för uppvärmning är det tvärtom – det behövs självklart betydligt mer under de kalla månaderna. Enbart solenergi räcker alltså inte till att helt fylla upp vårt behov av energi under de solfattiga vintermånaderna. Det behövs lite extra hjälp. När du väljer sol och värmepellets får du ett fungerande värmesystem som drivs av 100 % förnybar energi. Under de kalla vintermånaderna får du skön värme från din pelletsbrännare eller pelletskamin. Och under sommarmånaderna är det bara att njuta av solen som skiner. Och njuta av att din energi inte förstör för andra. Ett rent samvete är inte sotsvart och lätt att bära.

Europeisk standard

Medlemmarna i PelletsFörbundet producerar pellets enligt den pelletsstandard (SS-EN ISO 17225-2:2014 Träpellets). Standarden ställer krav på bland annat ask- och fuktinnehåll samt asksmältpunkt.

Genom att kontinuerligt under produktionsprocessens gång ta prover på pelletsen garanteras en jämn och hög produktkvalitet. Då pelletsanvändningen ökar starkt även ute i Europa ställs krav på gemensamma standarder.

 

PelletsFörbundet deltar i SIS/TK 412 Fasta Bränslen

Inom EU vill man öka andelen förnybara bränslen för att minska utsläppen av koldioxid och därmed förhindra en ökad växthuseffekt. Det svenska målet för andelen förnybara bränslen för år 2020 är hela 50%! För att uppnå detta högt ställda mål krävs en ökad internationell handel. Sverige leder sedan 10 år tillbaka både det europeiska och globala arbetet med standarder för fasta biobränslen. Kommittén för Fasta bränslen, SIS/TK 412, arbetar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och globalt. Standardiseringsarbetet gäller både fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska och globala standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det viktigt att ha gemensamma metoder för provtagning, testning och klassificering av bränslena, vilket underlättar internationell handel. Gemensam terminologi är i detta sammanhang också mycket värdefullt.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska och globala standardiseringen. Genom att Sverige har sekretariaten för både den europeiska och globala standardiseringen av fasta biobränslen så har vi från svenskt håll en unik möjlighet att påverka standardernas utformning. Eftersom standarderna är kopplade till ett EG-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av bränslena, såsom pellets, briketter och träflis. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att bränslena tillverkas efter marknadens krav, vilket underlättar handeln.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, köpare, användare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger oss som deltagare en djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Vårt deltagande ger också en unik tillgång till branschens nätverk, både i Sverige och internationellt samtidigt som vi är med och påverkar framtidens standarder. Detta leder i sin tur till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. I det kommande arbetet för kommittén ingår bland annat på att ta fram standarder för arbetsmiljö och säkerhet vid bränslehantering.

Pelletshantering

PelletsFörbundet har tagit fram ett antal dokument för att hjälpa dig som använder pellets. Dokumenten belyser bland annat vikten av att hantera och lagra pelletsen på ett säkert sätt, vanliga frågor och svar och en skylt som kan sättas upp vid pelletsförråd.

Skylten kan även beställas från PelletsFörbundets kansli.