[layerslider id="1"]

Bioenergi – Sveriges största energislag!

Biobränsle 0%
Kärnkraft 0%
Vattenkraft 0%
Olja 0%

Välkommen till PelletsFörbundet!

Vi vill ge dig information och råd om olika alternativ med pellets till svenska konsumenter. När du använder en förnybar resurs som träpellets kommer du inte bara att göra ditt koldioxidavtryck mindre, du kommer också i de allra flesta fall att spara pengar på din uppvärmning. Uppvärmning med träpellets är ett av de mest kostnadseffektiva alternativen för husägare. Om du vill ha ett inhemskt producerat och klimatsmart alternativ för att värma ditt hem, är pellets troligen det du letar efter.

Genom att nyttja fördelarna med träpelletsvärme är det vårt hopp att inspirera dig som husägare att överväga pellets för din uppvärmning oavsett var du bor i landet.

Inbjudan till årsmötet 23 april 2020

Här hittar du inbjudan och anmälan till årsmötet

Läs vår nya Pelletsvision – PelletsFörbundets analys om pelletsutvecklingen i Sverige

Sammanfattningsvis visar vår analys att det finns en potential att öka pelletsanvändningen med omkring 4 TWh, huvudsakligen inom industrin. Vi har då inte inkluderat användning av torrefierad pellets eller pellets som råvara för biokol i järn/stålindustrin. Vi har inte heller räknat med någon omfattande konvertering från elvärme i småhus, men däremot räknat med bred introduktion av pelletskaminer för att kapa effekttoppar.

Läs mer och ladda ned analysen

Varför pellets?

För att klara klimat- och miljöutmaningarna och bli världens första Fossilfria välfärdsnation är det uppenbart att vi alla behöver hjälpas åt och samarbeta. PelletsFörbundets 100-tal medlemsföre-tag står naturligtvis bakom detta ambitiösa klimatmål, och vi vill efter vår förmåga bidra till att denna utmaning också kan bli verklighet. Vi menar att bioenergin är en förutsättning för att klara klimatmålen och att användningen samtidigt skapar hållbara arbetstillfällen även långt efter det att en anläggning driftsatts.

Förnybar energi från vatten, vind och biomassa svarar idag för mer än 50 % av vår totala inhemska energianvändning. Var tredje kWh som används i Sverige härstammar från biomassa. Noterbart är också att drygt 20 % av våra drivmedel kommer från bioråvara. Detta ger oss en ledande position bland världens välfärdsstater och en unik erfarenhet och kunskap. En kunskap som, efter klimatöverenskommelsen i Paris, alltmer efterfrågas också internationellt. Då många av världens ledande företag och forskningsinstitut finns i vårt land innebär detta stora möjligheter till ökad export av såväl kunskap som produkter.

Vid årsskiftet lir det för många företag ändå lönsammare att konvertera till Pelletsvärme. Sedan flera år tillbaka har vissa industriföretag haft en nedsatt skattesats för utsläpp av koldioxid och ingen energiskatt för eldningsolja. 2011 reducerades denna ”rabatt” genom att koldioxidskatten höjdes samt att en energiskatt infördes. Mellan år 2016- 2018 har skatten för viss tillverknade industri varit 80 % av den totala CO2-skatten. Vid årsskiftet 2018 höjs nu koldioxidskatten på olja till 100 %. Redan innan skattehöjningen var det lönsamt att konvertera bort oljan och byta till pellets. Pellets ger dig dessutom stabila energipriser så du vet vad din värme kostar

Bland annat skulle vi inom PelletsFörbundet vilja trycka på industrins användning av eldningsolja. Vi jobbar idag med flertalet kunder inom ångsegmentet och försöker få de att ta beslut och investera i bioenergi. Vi har konverterat kunder som använt upp till 1 500 m3 eldningsolja på årsbasis för ånga, och många återstår att konvertera. Vi brukar kalla dessa ”i-industrierna” (mejer-i, brygger-i, muster-i, tvätter-i, etc.). Många av dessa återfinns inom produktion är livsmedel. Producenter av livsmedel ser redan idag fördelarna att ha en rejäl miljöstämpel på sina förpackningar som tydliggör att ”produkten är producerad av förnybar energi”.

Även en minskad eluppvärmning vintertid – blir troligtvis en nödvändighet när kärnkraften lagts ned. Genom att fasa ut eluppvärmning under de kallaste månaderna och ersätta denna med fjärrvärme och/eller bioenergi kan befintlig koldioxidfri elproduktion frigöras utan ytterligare utbyggnad av vare sig elnät eller produktionskapacitet. Bioenergin är dessutom redan från början lagringsbart förpackad och behöver inga dyrbara batterilager för att fungera.

Stigande oljepriser på 1970-talet i kombination med politikernas uttalade vilja att konvertera bort oljeanvändning ledde till en massiv utbyggnad av kärnkraft för att reducera vårt oljeberoende. Då kärnkraften gav god tillgång till billigare energi (än olja) kunde omställningen därför ske utan att det fick några dramatiska effekter för vår välfärd (läs BNP). I dag har elen tagit över oljans roll som en viktig energibärare, och industrins anpassning och beroende av relativt sett billig el, är det lätt att förstå att många i dagens samhälle anser att elström är förutsättningen för ett fortsatt ökat välstånd.

Svensk elproduktion är, till skillnad från många andra länders, näst intill klimatneutral då den till nästan 100 % baseras på vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och biokraft. Dessutom bidrar vår elprodukt-ion via en årlig export att andelen kolkraft i det europeiska elsystemet minskar. Klimat- och mil-jönyttan av att konvertera förbränning i pannor och motorer är också uppenbar. Åtminstone så länge elproduktionen av el, som i Sverige, sker med klimatneutrala energikällor.

Samtidigt vet vi, att Sverige redan inom kort kommer att stänga två kärnreaktorer. Och dessutom är det sannolikt att de kvarvarande åtta reaktorerna också kommer att stängas innan 2030- 2040. Det är heller inte troligt att i kommer att bygga ny kärnkraft då denna kräver långa ledtider och dessutom idag är dyrare än alternativ elproduktion att bygga, vilket innebär att den blir svår att finansiera. Den största utmaningen för välfärdssamhället är därför att samtidigt som kärnkraftsproduktionen minskar (försvinner) kunna öka elanvändningen på andra områden. Mycket kommer då att handla om att vi använder vår el så effektivt som möjligt.

Enligt energikommissionen beräknas att en riktigt kall vinterdag mer än hälften av den tillgängliga elproduktionen, effekten (kW), gå till eluppvärmning. När bidraget från kärnkraften dessutom kommer att minska, har vi på PelletsFörbundet svårt att förstå hur vi i framtiden ska kunna tillåta eluppvärmda bostäder vintertid. Därför behöver vi byta elvärme mot pelletsvärme.

Goda förebilder!

Varför pellets?

 • Gröna jobb

  Varje TWh bioenergi som levereras och används kommersiellt brukar innebära, direkt och indirekt, ca 250 -300 st. arbetstillfällen. Råvaran som används är till största delen inhemsk, lokalproducerad och pengarna stannar kvar i det lokala näringslivet.

 • Minskar elberoendet

  En ökad pelletsanvändning för uppvärmning innebär att resurser frigörs i våra ofta överbelastade elnät, inte minst vintertid, och att efterfrågan på el stabiliseras. Detta ger mer konkurrenskraftiga priser på el för vår exportberoende industri.

 • En underskattad energikälla

  Trots alla styrkor och fördelar är pellets fortfarande märkligt nog en underutnyttjad energikälla. Den svenska pelletsen håller mycket
  hög kvalitet och det finns gott om inhemsk råvara. I Sverige finns pelletsfabriker utspridda över hela landet. Råvaran kan på så vis hämtas från närområdet, vilket minimerar transporter.

 • Pellets är prisstabilt

  Priset på både el och olja går upp och ned som en berg- och dalbana. Kallt väder, oro i Mellanöstern, konjunktursvängningar – en mängd faktorer påverkar priset på de fossila, ofta importerade, bränslena samt el. Med pellets vet du vad din bränslekostnad blir. De senaste åren har priset på pellets legat mycket stabilt kring ca 55 öre/kWh.

Varför ska du vara med i PelletsFörbundet?

Som medlem i PelletsFörbundet kommer du att stärka din ställning i Pelletsbranchen.

PelletsFörbundet bidrar till att utveckla ditt företag och till att vi gemensamt bidrar till en starkare röst för en bransch som arbetar för långsiktigt hållbar energiförsörjning. Vi medverkar i omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att utveckla och stärka den svenska pelletsindustrin. PelletsFörbundet arbetar kontinuerligt med marknadsföringsaktiviteter för att stärka varumärket. Pellets som energibärare är på stark tillväxt både inom landet som utomlands. Genom medlemskap i PelletsFörbundet kan vi tillsammans påverka utvecklingen av ett klimatsmart och hållbart bränsle som inte tär på våra gemensamma naturtillgångar. Pellets värmer bättre!

Är du inte medlem – tveka inte! Bli medlem redan idag!

Fyll i dina kontaktuppgifter. Vi ser fram emot att ses och diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag!

Företag (obligatorisk)

Kontaktperson (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Missa inte chansen till nya affärsmöjligheter—prenumerera på vårt nyhetsbrev

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kontakta PelletsFörbundet

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm
Sverige

telefon: +46 (0) 8 441 7079
kansliet@pelletsforbundet.se